نویسنده = رسام مشرفی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی آثار سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل بر ایجاد اشتغال از ساز و کار اثر القایی بر تولید

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 125-154

رسام مشرفی؛ مهرداد نجفی؛ محمود رضا کی منش


2. مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 63-94

علی اکبر عرب مازار؛ رسام مشرفی؛ محمد مصطفی زاده


3. بررسی آثار نامتقارن قیمت گاز طبیعی بر مصرف آن در بخش خانگی

دوره 5، شماره 19-20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-27

ویدا ورهرامی؛ رسام مشرفی؛ جابر لایق


4. تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی

دوره 5، شماره 17-18، بهار و تابستان 1393، صفحه 135-167

رسام مشرفی؛ زهرا جباری