نویسنده = صمد حکمتی فرید
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 85-106

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ صمد حکمتی فرید؛ سمیه طالبپور


2. بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 161-187

محمدعلی متفکر آزاد؛ پرویز محمدزاده؛ سید کمال صادقی؛ صمد حکمتی فرید