نویسنده = پرویز داودی
تعداد مقالات: 6
1. نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران

دوره 3، شماره 11-12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-43

پرویز داودی؛ سمیرا قاسمی نسب


2. اندازة بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 160-189

محمدعلی فیض پور؛ پرویز داودی؛ سعیده رادمنش


3. بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-25

پرویز داودی؛ مهدی ذوالقدری


4. بهرة پولی (ربا) و بحران مالی

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-68

پرویز داودی؛ مهدی هادیان


5. بحران مالی و انفکاک بازارها

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-21

پرویز داودی؛ مهدی هادیان


6. بحران های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 107-130

پرویز داودی؛ محمود عیسوی