نویسنده = بیتا شایگانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران: رهیافت نظریه بازی‌ها با رویکرد تعادل نش

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 139-167

نسرین منصوری؛ یگانه موسوی جهرمی؛ اصغر ابوالحسنی؛ بیتا شایگانی