نویسنده = محمد نوفرستی
تعداد مقالات: 14
1. اصطکاک‌های مالی و میزان اثرگذاری ابزارهای سیاست پولی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 63-90

محمد نوفرستی؛ رعنا عباسقلی نژاد اسبقی


2. اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر اجزای تقاضای پول در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 123-141

محمد نوفرستی؛ سمانه جواهردهی؛ مسعود عبدالهی


3. تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 119-148

ابوالفضل نوفرستی؛ محمد جواد رزمی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد نوفرستی


7. بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی

دوره 5، شماره 17-18، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-74

محمد نوفرستی


8. نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 69-87

محمد نوفرستی؛ سمیرا صادقی گوغری


10. بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرایند تولید زیربخش‌های 23 گانة صنعت رویکرد پانل سیستمی

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 59-79

محمد نوفرستی؛ زهره سلیمیان


11. اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-90

محمد نوفرستی؛ محمدرضا بازاری اردستانی