نویسنده = سارا مرادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 89-115

آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان؛ سارا مرادی


2. بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 129-149

آزاد خانزادی؛ شهرام فتاحی؛ سارا مرادی