نویسنده = زهرا شایسته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه

دوره 4، شماره 14-15، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-45

عباس عرب مازار؛ اکبر زمان زاده؛ زهرا شایسته