نویسنده = علیرضا کازرونی
تعداد مقالات: 3
1. اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم‌های مختلف ارزی و ساختار مالی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 75-98

الهام محمدی؛ علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور


2. بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 105-131

علیرضا کازرونی؛ حسن عبدی؛ خلیل جهانگیری


3. تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی (مطالعة موردی ایران)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 129-156

علیرضا کازرونی؛ مجید فشاری