کلیدواژه‌ها = همجمعی
تعداد مقالات: 12
1. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات گردشگری و رشد اقتصادی بلندمدت در قالب یک الگوی رشد درون زا

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 125-150

مجید دشتبان فاروجی؛ عبدالله خشنودی؛ سحر دشتبان فاروجی


3. پول الکترونیک و اثر آن بر نقش بانک مرکزی در مدیریت سیاست پولی

دوره 5، شماره 17-18، بهار و تابستان 1393، صفحه 93-109

علیرضا عرفانی؛ زهرا نوروزی


4. بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی

دوره 5، شماره 17-18، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-74

محمد نوفرستی


5. نقش انرژی در فرایند تولید بخش صنعت و معدن

دوره 5، شماره 17-18، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-15

رها سادات رمضانیان؛ محمد حسین مهدوی عادلی


6. نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 69-87

محمد نوفرستی؛ سمیرا صادقی گوغری


7. بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه

دوره 4، شماره 14-15، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-45

عباس عرب مازار؛ اکبر زمان زاده؛ زهرا شایسته


9. اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-90

محمد نوفرستی؛ محمدرضا بازاری اردستانی


10. آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجة خانوار در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 19-38

محمدعلی کفایی؛ جواد عرب‌یارمحمدی