تعداد مقالات: 202
77. مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 63-94

علی اکبر عرب مازار؛ رسام مشرفی؛ محمد مصطفی زاده


78. اصطکاک‌های مالی و میزان اثرگذاری ابزارهای سیاست پولی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 63-90

محمد نوفرستی؛ رعنا عباسقلی نژاد اسبقی


79. بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 11-12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 64-87

حسین صمصامی؛ فروغ اسماعیلی صدرآبادی


80. تحلیل اثرات جهانی‌شدن بر کسری بودجه دولت‌ها: رهیافت همسان‌سازی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-96

سیدکمیل طیبی؛ علیرضا کمالیان؛ علی سرخوش سرا؛ مصطفی مبینی دهکردی


82. اثر مخارج دولت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-99

بهنام الیاس پور؛ مجید دشتبان؛ سحر دشتبان فاروجی


84. نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 69-87

محمد نوفرستی؛ سمیرا صادقی گوغری


85. اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-90

محمد نوفرستی؛ محمدرضا بازاری اردستانی


86. اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم‌های مختلف ارزی و ساختار مالی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 75-98

الهام محمدی؛ علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور


87. اندازة بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 160-189

محمدعلی فیض پور؛ پرویز داودی؛ سعیده رادمنش


89. برآورد کشش شناوری مالیاتی به روش همجمعی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 71-96

مجید فداح؛ زهرا نوروزی


91. بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 75-101

فرهاد دژپسند؛ عباس عرب مازار؛ شاپور سیفی


92. تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران

دوره 5، شماره 17-18، بهار و تابستان 1393، صفحه 75-91

عباس عرب مازار؛ محمد صادق علی پور؛ یاسر زارع نیاکوکی


93. تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار

دوره 4، شماره 14-15، پاییز و زمستان 1392، صفحه 75-96

محمدعلی کفایی؛ آیدا مهدی زاده


94. بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 75-103

عباس عرب مازار؛ حسن گلمرادی


95. بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 5، شماره 19-20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-109

اباذر کریمی راهجردی؛ محسن رنانی؛ مصطفی عمادزاده؛ سید کمیل طیبی


96. برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران

دوره 3، شماره 11-12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 80-119

تیمور محمّدی؛ حمید ناظمان؛ علی‌اصغر سالم


97. بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 81-104

ابوالفضل نوفرستی؛ محمد جواد رزمی


98. اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-115

حسن گلمرادی؛ عباس عرب مازار؛ فرهاد دژپسند


100. مزیت‌سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزری با استفاده از شاخص‌های مختلف

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 83-108

محمدحسین پورکاظمی؛ حسین صمصامی؛ ثوره افتخارزاده