برآورد کشش شناوری مالیاتی به روش همجمعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از سؤالات مهم پیش‌روی نظام مالیاتی کشور چگونگی میزان رشد مالیات‌ها در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی است. علم به این مسأله به سیاستگذاران مالیاتی کمک می‌کند تا تصویری از درآمدهای مالیاتی آتی کشور در رابطه با رشد تولید ناخالص داخلی را در اختیار داشته و با توجه به تحولاتی که در تولید ناخالص داخلی رخ می‌دهد، در صورت لزوم تعدیلات لازم را در نظام مالیاتی و نرخ‌های مالیاتی به انجام رسانند. کشش شناوری مالیاتی شاخصی است که بطور معمول برای چنین امری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مقاله با استفاده از آمار سری زمانی سال‌های 1393-1359 به روش همجمعی و با استفاده از الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده کشش شناوری مالیاتی را مورد برآورد قرار داده است. نتایج روابط تعادلی بلندمدت حاکی از آن است که مالیات کل و مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم دارای کشش شناوری مالیاتی بزرگتر از واحد هستند. این نشان می‌دهد مالیات‌های مورد اشاره با رشد بیشتری نسبت به رشد اقتصادی کشور افزایش می‌یابند. در نتیجه سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت در آینده افزایش داشته و نیاز چندانی به تعدیل نظام مالیاتی و نرخ‌های مالیاتی احساس نمی‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Tax Buoyancy using Co-integration Technique

نویسندگان [English]

  • Majeed Maddah 1
  • Zahra Norouzi 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, University of Semnan
2 PhD Candidate in Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, University of Semnan
چکیده [English]

An important question related to a tax system is that how fast the tax revenues respond to economic growth. Would the percentage change in tax revenue be more or less than the GDP growth rate? This information has value to the policy makers in order to judge the appropriateness of a tax system and induce changes if necessary. The index which normally provide such an information is the tax buoyancy. This article attempts to estimate tax buoyancy using co-integration technique, and Auto-regressive Distributed Lag (ARDL) method for the period 1359-1393. The results based on the long run equilibrium relations indicate that total tax buoyancy as well as direct and indirect tax buoyancy are more than one. This finding indicate that tax revenues grow faster than the GDP growth rate. Hence the share of tax revenue in the government budget would increases over time and there is no need to adjust the tax system and the tax rates.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Buoyancy
  • Direct and Indirect Taxes
  • ARDL
- Askari, A. (2013). Dissection of the Tax Reform of the Country: Challenges, Programs and the Tax System Operation. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 1(2), 85-120, (In Persian).

- Bayu, T. (2015). Analysis of Tax Buoyancy and Its Determinants in Ethiopia (Cointegration Approach). Journal of Economics and Sustainable Development, 6(3), 182-194.

- Belinga, V., Benedek, M. D., De Mooij, R. A., & Norregaard, M. J. (2014). Tax Buoyancy in OECD Countries. International Monetary Fund, No. 14-110.

- Bilquees, F. (2004). Elasticity and Buoyancy of the Tax System in Pakistan. The Pakistan Development Review, 43(1), 73 - 93.

- Choudhry, N.N. (1979). Measuring the Elasticity of Tax Revenue: A Divisia Index Approach. International Monetary Fund Staff Papers, 26(1), 87-122.

- Garaeinejad, GH.R., & Chapardar, A. (1391). Investigating Effective Factors on Tax Revenues in Iran. Economic Sciences, 6(20), 69-92, (In Persian).

- Indraratna,Y. (2003). The Measurement of Tax Elasticity in Sri Lanka A Time Series Approach. Staff Studies, 33, 73-109.

- Jafari Samimi, A., & Mehnatfar, Y. (1385). An Investigation of Responsiveness of Different Sources of General Government Revenue to Economic Growth in Iran (1350-1383). Quantitative Economics, 3(2), 83-114, (In Persian).

- Kargbo, B. I. B., & Egwaikhide, F. O. (2012). Tax Elasticity in Sierra Leone: A Time Series Approach. International Journal of Economics and Financial Issues, 2(4), 432-447.

- Machado, R. & Zuloeta, J. (2012). The Impact of The Business Cycle on Elasticities of Tax Revenue in Latin America. IDB Working Paper No. IDB-WP-340.

- Milwood, T.A.T. (2011). Elasticity and Buoyancy of the Jamaican Tax System. The Bank of Jamaica.

- Moreno, M. A., & Maita, M. (2014). Tax Elasticity in Venezuela: A Dynamic Cointegration Approach. Working Paper.

- Muhammad, S. D., & Ahmed, Q.M. (2010). Determinant of Tax Buoyancy: Empirical Evidence from Developing Countries. European Journal of Social Sciences, 13(3), 408-418.

- Muhammad, S.D., & Ahmed, Q.M. (2010). Determinant of Tax Buoyancy: Empirical Evidence from Developing Countries. European Journal of Social Sciences, 13(3), 408-414.

- Mukarram, F. (2001). Elasticity and Buoyancy of Major Taxes in Pakistan by Fauzia Mukarram. Pakistan Economic and Social Review, 1, 75-86.

- Najarzade, R., & Zare, H. (1385). Estimated Elasticity and Interruption of Tax Income  in Tehran. Economic Research, 6(3), 49-69, (In Persian).

- Nazari, A., & Fadaee, E. (1390). Iran Pathology of Tax System. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 4, 95-110, (In Persian).

- Ndedzu, D., Macheka, A., Ithiel, M.M., & Zivengwa, T. (2013). Revenue Productivity of Zimbabwe’s Tax System. Asian Journal of Social Sciences & Humanities, 2(4), 144-156.

- Noferesti, M. (1392), Unit Root and Co-integration in Econometrics, Rasa Publications (In Persian).

- Okech, T.C., & Mburu, P.G. (2011). Analysis of Responsiveness of Tax Revenue to Changes in National Income in Kenya between 1986-2009. International Journal of Business and Social Science, 2(21), 272-287.

- Thompson, K.A. (1999). Measuring the Elasticity of Revenue in Jamaica Using a Divisia Index Approach, Bank of Jamaica.

- Sadeghi, H., Asgarpour, H., & Mahmoudzade, M., (1383). Survey of Price Elasticity and Tax Collection Lag in Iran. Tahghighate Eghtesadi, 65, 109-138, (In Persian).

- Upender, M. (2008). Degree Of Tax Buoyancy In India: An Empirical Study. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 5(2), 59-70.