بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

توسعه انسانی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم برای اندازه‌گیری توسعه کشورها در دهه‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته ‌است. همچنین ارتقاء و بهبود کیفیت توسعه انسانی نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی یک کشور خواهد داشت. یکی از راهکارهای افزایش توسعه انسانی، بهبود و گسترش خدمات بهداشتی و درمانی است، در این مطالعه اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر کیفیت توسعه انسانی در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص توسعه انسانی استفاده شده است. همچنین برای برآورد الگو از روش داده‌های تابلویی در دوره زمانی 1391-1384، استفاده شده است، نتایج برآورد حاکی از آن است که رابطه‌ مخارج بهداشتی دولتی، مخارج آموزشی، تولید ناخالص داخلی و نرخ شهرنشینی با شاخص توسعه انسانی، مثبت و معنادار است. این درحالی است که مخارج بهداشتی خصوصی دارای رابطه‌ای منفی با توسعه انسانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of Health Expenditures on Human Development in Iran

نویسندگان [English]

  • Azad Khanzadi 1
  • Shahram Fattahi 1
  • Sara Moradi 2
1 Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University of Kermanshahy
2 M.A in Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

Human development has been used as one of the most important indicators for measuring the development of countries in recent decades. Also human development quality improvement plays a significant role in economic development and one of the ways to increase human development, is health services promotion. In this paper, we investigate the effects of government’s health and treatment expenditures on human development quality for Iran provinces. For this purpose, we use human development index (HDI) as human development quality indicator and also we use panel data method for 2005- 2011 period. The results shows  that governments health and treatment expenditures, education expenditures, GDP and the rate of urbanization has positive and significant effects on  Human Development Index, While private health expenditures has negative and significant effects on Human Development Index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Human development
  • Government
  • Health and Treatment Expenditures
-        Afshari, Z. ShiribBakhsh, SH. & Ebrahimi, N. (2012). The Comparative Study of Effect of the Optimal Size of Government Consumption and Investment Expenditures on HDI (Developing National), Journal of Economic Growth and Development Research NO. 39, 37-50 (in Persian).

-        Arrora, S. (2001). Health, human productivity, and long-term economic growth. The Journal of Economic History, 61(3), 699 -749.

-        Baroni, M, Harati Khalilabad. T & Harati. J, (2015), “The effect of health expenditure (public - private) on the Human Development Index in selected countries with income levels: high, medium and low: 2010-2000”. Health and Care Management, 81-91, (in Persian).

-        Charles E. Phelps, (1955).” Health Economy”, Translated by Manouchehr Asgari, Tehran, Commercial publishing company, publication of the new economy, pp: 20-25, (in Persian).

-        Fegheh Majidi, A and Ebrahimi S. (2014),”Applied Panel Data Econometrics using Eviews”, Noreelm Publications, (in Persian).

-        Ghanbari A, Basakha M. Investigating the Effects of Public Health care Expenditure on Iranian Economic Growth (1959-2004), Tahghighat- E- Eghtesadi 2007; 43(4): 187-224 (In Persian).

-        Hadi Zonoor, B. (2009), “Formulation and preparation of Tehran Province Logistics”. Economic Studies of Development Index Analysis, (in Persian).

-        Hadian. M. Jalali, M. & Ghaderi, H (2013). Impact  of Government Consumption and Investment Expenditures on Human Development Index Using Generalized Method of Moment.

-        http://www.amar.org

-        Iheoma, Gerald, (2012), Social Spending and Human Development in Selected West African Countries, Munich Personal RePEc Archive(MPRA Paper), Department of Economic, Nnamadi Azikiwe University, Awka, Nigeria

-        Iheoma, Gerald, (2014), Impact of social spending on human development in sub-saharan Africa, American Journal of Social Sciences, Vol. 2, No. 2, 2014, pp. 29-35.

-        Jaba.E, Balan.C, Robu.I (2014)," The relationship between life expectancy at birth and health expenditures estimated by a cross-country and time-series Analysis", Procedia Economics and Finance, 15 ,108 – 114

-        Knowles S. and P.D. Owen (1995), Health Capital and Cross-country Variations in Income Per Capita in the Mankiew-Romer-Weil Model, 48, 99-106.

-        Knowles S. and P.D. Owen (1997), Eduacation and Health in an Effective-Labour Empirical Growth, the Quarterly Journal of Economic, 107, 407-438.

-        Labor and Community Monthly magazine, Report "human development instead of economic development, (new Signs of development)", 1, pp: 17-20 , (in Persian).

-        Ling And Mirelman, Why do countries spend more for health? An assessment of sociopolitical determinants and international aid for government health expenditures.

-        Lotfalipour, M. R, Falahi, M. A. & Borji, M. (2011),” The effects of health indicators on economic growth in Iran” , (in Persian).

-        LucasT, R. E,Jr., (1988), "On the Mechanics of Economic Development", Journal of Monetary Economic, 22(1), 3-24.

-        Razmi, Abbasian, Mohammadi, (2012), Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran, Scientific Papers.

-        Saadi, M.R, Oryani. B, Moosavi. H& Nematpoor. M. (2010),” Analysis of the relationship between government expenditure and economic growth in the framework of Barrow growth model”. Economic Research Review, 10(3), 145-174, (in Persian).

-        Salmani, B and Mohammadi, A. (2009), “The Study effect of government health expenditures on economic growth” , (in Persian).

-        Shabani, A.  Nakhli, R. Sheykhani, M. (2013), “effect Social capital on human development: Applied study of Iran regions”, The Journal of Planning and Budgeting, 18(2), pp: 127-161, (in Persian).

-        Sharif Khatibi, L. (2009),” Human Development Index”, Rahyaft Journal, 42, 12-42, (in Persian).

-        Weil, D.H. (2006). "Accounting for the Effect of Health on Economic Growth ", the Quarterly Journal of Economics, MIT press, Vol. 122(3), 1265-1306.

-        World Health Organization, World Health Statistics, 2006