اثر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه: کاربرد همجمعی در داده‌های تابلویی پویا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد و مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه اقتصاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

بطورکلی دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، با تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور امکان پذیر بوده و برای رسیدن به این هدف، وجود بازارهای مالی گسترده و پویا به ویژه بازار سرمایه ضروری است. در این مطالعه تأثیر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه با استفاده از تکنیک داده­های تابلویی پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی آرلانو و بوند در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 2014-2000 مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی این پژوهش اولاً گسترش کارکرد بازار سرمایه به دوره بعد و به عبارت دیگر پویایی بازار سرمایه را طی زمان تأیید می‌کند. همچنین نتایج تصدیق می‌‌کند که باز بودن مالی و تجاری و حضور در صحنه بین المللی به ارتقای ارزش بازار سرمایه کمک می‌‌کند، در ضمن اگر آزادسازی مالی همراه با آزادسازی تجاری نباشد، اثر مثبت آن بر توسعه بازار سرمایه ضعیف است. علاوه بر این تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر جایگزین اندازه بازار و  ظرفیت جذب سرمایه‌های خارجی اثر مثبت و معناداری بر توسعه بازار سرمایه دارد.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Liberalization on Stock Market Development: Co-integration Application in Dynamic Panel Data

نویسندگان [English]

  • Hatef Hazeri 1
  • Naser Seifollahi 2
1 Department of Economics and Management, Faculty of Humanities, University of Mohaghegh Ardebili,
2 Department of Economics, Faculty of Humanities, University of Mohaghegh Ardebili
چکیده [English]

Achieving long-term and sustained economic growth is possible by allocating investment resources in the national economy and to achieve this goal, a broad and dynamic financial markets particularly dynamic stock market is essential. In this study, the effect of financial liberalization on stock market development have been analyzed by using dynamic panel techniques based on Arrelano and Bonad System generalized method of momentsin the Middle East and North Africa over the period 2000-2014. The empirical results of this study confirmed firstly, the transmission of stock market performance to the next and so stock market dynamics. The results confirm that the financial and trade openness and presence on the international scene help to improve the stock market value. Also, if financial liberalization is not accompanied with trade liberalization, its Positive effect on the development of capital markets is the weak. In addition, GDP as a proxy of market size and capacity of attracting foreign investment have positive and significant effect on stock market development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Liberalization
  • Stock market
  • Dynamic Panel
  • Generalized method of moments
-   Abidemi C. and Nosakhare .I, (2013), Financial Openness and Capital Market Development: Empirical Review of Selected West African Countries, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.4, No.16.

-   Ahmadiyan, A., Taghavi, M, (2012). The Effect of Financial Market Liberalization on Capital Market Liquidity, Financial Knowledge of Securities Analysis, 4(11), 188-201. (In Persian).

-   Andreasen, E, Valenzuela, P, (2015). Financial Openness, Domestic Financial Development and Credit Ratings, Finance Research Letters, In Press, Corrected Proof, Available online 26 October 2015.

-   Arellano, M, & Bond.S, (1991), “Some tests of specification for panel data: Monte Carol evidence and application to employment equation”, Review of Economic Studies, 58(2).

-   Badi H. Baltagi & Peter Egger & Michael Pafermayr, (2007). "A Monte Carlo Study for Pure and Pretest Estimators of a Panel Data Model with Spatially Auto correlated Disturbances," Center for Policy Research Working Papers 98, Center for Policy Research, Maxwell School, Syracuse University.

-   Baltagi, B. H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons Inc, (Eds), New York, USA.

-   Baltagi, B., Demetriades, P., Law, S. H, (2008), “Financial Development and Openness: Evidence from panel data”, Journal of Development Economics.

-   Broumand, SH, Mousavi, M, & Shahabi, A, (2013). The Effects of Financial Liberalization on the Stock Market in Iran, Rahbord Journal, 21(66), 7-26. (In Persian).

-   Fischer, Stanley, (1998), "Capital-Account Liberalization and the Role of the IMF, Should the IMF Pursue Capital-Account Convertibility?" Princeton: Princeton University, Essays in International Finance No. 207, 1-10.

-   Graciela Laura Kaminsky, (2003)" Short-Run Pain, Long-Run Gain: The Effects of Financial Liberalization" George Washington University Washington, DC.

-   Hazeri, N. H. and Seifollahi.A. N. (2015), The Effect of Financial Development on Labor Productivity: Evidence from the Middle East and North Africa, ndian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol.5, pp, 2329-2337.

-   Joseph E. Stiglitz, (2002), Globalization and Its Discontents, W.W. Norton & Company.

-   Levine, A. Lin, C. F. & C. S. Chu (2002), "Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties", Journal of Econometrics, No. 108, PP. 1-24.

-   Marcella. A, David, E. B and Canning. D, (2006), "The Effect of Population Health on Foreign Direct Investment Inflows to Low- and Middle-Income Countries", Harvard School of Public Health, Boston, MA, USA.

-   Motameni, M. Aryani, F.(2014)., The Effect of Financial Development on the Impact of FDI on Economic Growth in the Middle East and North Africa,. Financial Knowledge of Securities Analysis, 6(18), 1-16. (In Persian).

-   Mousavi, M. H., Nematpour, M. (2012). The Effect of Financial Markets on the Behavior of Securities Exchange Market in Iran. Journal of Economic Modeling, 5(16),. 21-39. (In Persian).

-   Pedroni, P. (1997) Panel co-integration, asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests, with an application to the PPP hypothesis: new Results. Indiana University, Working Paper in Economics.

-   Pedroni, P. (1999). “Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 653–70.

-   Peter Blair Henry, (2000). "Stock Market Liberalization, Economic Reform, and Emerging Market Equity Prices," Journal of Finance, American Finance Association, vol. 55(2), pages 529-564, 04.

-   Prasad, Eswar and Kenneth Rogoff, Shang-Jin Wei and M. Ayhan Kose. (2003). Effect of Financial Globalization on Developing Countries, some Empirical Evidence. International Monetary Fund.

-   Tayyebi, S. K, Hajikarami, M. & Sariri, Homa. (2012). Analysis of the Commercial and Financial Openness on the Development of Iran's Financial and Commercial Partners (2009-1996). Raheandisheh Economic Research, 1(4).32-48. (In Persian).

-   Tayyebi, S. K, Sameti, M. Abbaslou. Y. & Ashraghisamani, F, (2010). Effects of Liberalization and Financial Development on Economic Growth. Quantitative Economics, 6(3), 55-78. (In Persian).

-   Tehrani, R, Azazi, M. A, (2010). The Impact of Capital Market Liberalization on Economic Growth in Developing Countries, Journal of Financial Research, 11(28), 35-48. (In Persian).

-   World Bank, (2010)," Public Financial Management Reform in the Middle East and North Africa: An Overview of Regional Experience".