بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشیار گروه اقتصاد

چکیده

در ادبیات اقتصادی مطالعات بسیار زیادی در خصوص رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام شده است لیکن در خصوص تأثیر توسعه بازار مالی بر توزیع درآمد مطالعات اندکی انجام شده است.  به طور اخص در خصوص اثرات توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد تقریبا هیچ گونه مطالعه­ای مشاهده نشد. هدف این مقاله، بررسی رابطه بین توسعه مالی در بخش صادرات( که عمدتا از طریق توسعه موسسات اعتباری صادراتی انجام می‌شوند) و توزیع درآمد در ایران می­باشد.
مدل سازی داده‌ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه الگوی خودرگرسیون وقفه گسترده (ARDL) است. ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، و نسبت تسهیلات اعطایی به بخش صادرات به تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخص توسعه مالی در بخش صادرات مورد استفاده قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو برای سالهای 1352 تا 1389 نشان می­دهد که توسعه مالی در بخش صادرات، نابرابری درآمد  در ایران را افزایش می­دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of financial development in the export sector on income inequality in Iran

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Noferesti 1
  • Mohammad Javad Razmi 2
1 PhD Candidate in Economics, Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Associate Professor, Department of Economics
چکیده [English]

In economic literature, many studies have been done on the relationship between financial development and economic growth. But on the impact of financial market development on income distribution, a few research has been studied, especially, about the relationship between financial development on export sector and income distribution, we didn’t find (Based on Internet searching) any research in Iran and other countries. This paper examines the relationship between financial development on export sector   (largely through the development of export credit agencies) and income distribution in Iran.
The model described in this paper is based on Auto regressive distributed lag model (ARDL). Gini coefficient is used as a measure of income inequality, and the ratio of exports facilities to GDP is used as indicator of financial development on export sector. The results of the estimated model for 1373 to 2010, shows that financial development on export sector, will increase inequality in iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Distribution
  • Income inequality
  • Financial Development
  • export credits
  • export credit agencies
1- حسن زاده، علی، علاءالدین ازوجی و صالح قویدل(1385)، بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری­های درآمدی، اقتصاد اسلامی، شماره 211، بهار 85.

2- دهمرده، نظر و زینب شکری(1389)، اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاستهای اقتصادی، سال هجدهم، شماره 54، تابستان 1389، ص 147-164.

3- عباسی، ابراهیم و رویا عامل(1380)، بررسی نقش بیمه نامه‌ها و ضمانتنامه‌های اعتبار صادرات کالا در توسعه صادرات غیرنفتی،فصلنامه صنعت بیمه، سال شانزدهم، شماره 3، پاییز 1380، ص 85-106.

4- عصاری، عباس، علیرضا ناصری، مجید آقایی خوندایی(1387)، توسعه توسعه مالی بر فقر و نابرابری در کشورهای عضو اپک، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال نهم، شماره سوم، پاییز 1388، ص 29-51.

5- علمی، زهرا و فائزه آریانی(1391)، اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره هفتم، پاییز 1391، ص 29-50.

6- Arestis, P., Caner, A., (2004), ―Financial Liberalization and Poverty: Channels of Influence‖, Levy Economics Institute, Economics Working Paper No. 411.

7- Banerjee, A. V., and A. F. Newman, (1993), ―Occupational Choice and the Process of Development‖, Journal of Political Economy, 101 (2) pp: 274-298.

8- Bittencourt Mayer. Maanoel F, (2006), Financial Development and Inequality: Brazil 1985-99, Discussion Paper no.06/582.

9- De, S., Sarkar, S., Singh, M., & Vij, S. (2011). Finance, Growth, and Inequality: Channels and Outcomes. Available at SSRN 1713605.

10- Gibson, J., Huang, J., and S. Rozelle (2003), “Improving Estimates of Inequality and Poverty from Urban China’s Household Income and Expenditure Survey,” Review of Income and Wealth, 49, 53-68.

11- Greenwood, Jeremy & Boyan Jovanovic(1990), Financial Development, Growth, and the Distribution of Income, Journal of Polutscal Economy, 1990, vol. 98, no. 5.

12- Hongyi Li, Yang Wang, Liang huang(2008), Financial evelopment, Income Distribution, and Economic Growth: Evidence from East Asia Economies.

13- Honoban, P. (2004), "Financial Development, Growth and Poverty: How Close are the Links?" World Bank Policy Research, Working Paper, 3203.

14- Knight, J., and L. Song (1991), “The Determinants of Urban Income Inequality in China,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 53, 123-154.

15- Kuznets, S. (1955), “Economic Growth and Income Inequality,” American Economic Review, 45, 1-28.

16- Liang, Zhicheng(2010), Financial Development And  Income Distribution: A System GMM Panel Analysis With Application To Urban China, Journal Of Economic Development, Volume 31, Number 2, December 2006.

17- Majeed,Muhammad Tariq(2013), "Inequality, Financial Development and Government: Evidence from Low-Income Developing Countries", MPRA Paper, No. 50296.

18- Majeed, M. Tariq and Ronald MacDonald (2011), "Corruption and financial intermediation in a panel of regions: cross-border effects of corruption", Working Paper, University of Glasgow, 2011–18.

19- Shahbaz, Muhammad,& A. R. Chaudhary(2010), Financial Development And  Income Inequality In Pakistan:An Application Of  ARDL Approach, International Conference On Applied Economics – ICOAE 2010.

20- Shahbaz, Muhammad, Aviral Tiwari and Sherafatian-Jahromi Reza(2012), Financial Development and Income Inequality: Is there any Financial Kuznets curve in Iran?, MPRA Paper, No. 40899.

21- Wei S., and T. Wang (1997), “The Siamese Twins: Do State-owned Banks Favor State-owned Enterprises in China?” China Economic Review, 8, 19-29.

22- Zielschot, Martijn(2013), " Financial Development and Income Inequality: Differentiating between Income Definitions ", Tilburge University.