ابعاد یک الگوی اقتصاد اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله، پاسخی اثباتی به سؤال درباره نیاز به یک الگوی اقتصاد اسلامی است، سپس به تشریح ابعاد آن می‌پردازد. ویژگی متمایزکننده چنین الگویی، برجسته کردن بُعد اخلاقی محاسبات اقتصادی است، یعنی رفتار اقتصادی فرد بدون توجه به وابستگی های اخلاقی، پیش‌بینی‌نشدنی باقی می‌ماند و نشان می‌دهد که رفتار عقلایی حداکثر نمایی مطلوبیت، از تجدید سازمان نظام‌های اقتصادی امروزینِ کشور‌های مسلمان با گرایش به اخلاق‌گرایی منتفع می‌شود. نظام اقتصاد اسلامی به شکل رسمی، به صورت یک نظام بهینه مطرح می‌شود. از نظر روش شناسی، این نظام اهمیت در خور توجهی هم به قضاوت های ارزشی و هم به قضاوتهای اثباتی در تعمیم بخشیدن به یک اقتصاد اسلامی آرمانی می‌دهد. از جنبه نظری، این نظام راهی برای تبدیل اصول اخلاقی انکار ناپذیر آن به عبارت های انکارپذیری درباره رفتار کارگزاران اقتصادی در زندگی واقعی یک جامعه مسلمانِ است. در عمل برای آنکه چنین نظامی نگاه اخلاقی مسلط اسلام را نسبت به فرآیندهای اقتصادی بنمایاند، به نیازهای کم امتیاز‌ترین انسان - ها در یک اقتصاد در حال رشد، بالاترین اولویت را می‌دهد، که دادن وزن بیشتر به تولید کالاهای ضروری، حداقل نمودن تولید و مصرف کالاهای لوکس اسراف‌گرایانه و توزیع مجدد درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقیران را ایجاب می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Dimensions of an Islamic Economic Model

نویسنده [English]

  • mohammadali cafaie
Assistant Professor, Faculty of Economic Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The paper answers in the affirmative the question about the need for an Islamic economic model, and then proceeds to delineate its dimensions. The distinguishing characteristic of such a model is to highlight the ethical dimension of the economic calculus- i.e., that without ethical moorings individual economic behaviour remains unpredictable. It shows that rational utility–Maximizing behaviour will be helped by an ethically–oriented reorganization of present–day economic systems in Muslim countries. Formally, the Islamic economic system is presented as an ‘Optimum regime’. On the methodological plan, such a regime gives due prominence to both value judgments and positive judgments in making generalizations about an idealized Islamic economy. At the theoretical level, it is a way of transforming their refutable ethical principles into refutable statements about the behavior of economic agents in a typical real-life Muslim society. In practice, for such a regime to reflect Islam's overarching ethical vision of economic processes, it would take assigning top priority to the needs of the least- privileged people in a growing economy. This implies giving greater weight to the wage- goods in total output, minimizing the production and consumption of wasteful luxuries, and redistributing income and wealth from the rich to the poor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .....
1-     Ahmad, Khurshid (1976), Islam: Its Meaning and Message, London: Islamic Council of Europe.

2-     syed Nawab Haider Naqvi (1994), Foreword: Islam, Economics, and Society, London: Kegan Paul International.

3-     Arrow, Kenneth J. (1964), Social Choice and individual Values, New York: John Wiley & Sons (Revised Edition).

4-     Arrow, Kenneth J. and F.H. Hahn (1971), General Competitive Analysis, San Francisco: Holden-Day Inc.

5-     Arrow, Kenneth J. and Mordecai Kurz (1985), " Economic History: A Necessary Though Not Sufficient Condition for an Economist", American Economic Review, Papers and Proceedings 75(2), May 320-23.

6-     Bell, Richard (1953), Introduction to the Quran, Edinburg.

7-     Blaug, Mark (1985), Economic Theory in Retrospect, Cambridge: Cambridge University Press.

8-     Bore. De (1970), The History of Philosophy in Islam, London: Luzac & Co. Ltd.

9-     Boisard, Marcel A. (1987), Humanism in Islam (EngIish Translation) Indianapolis: American Trust Foundation (Originally Published in French in 1979)

10-  Chapra, M.U. (1992), Islam and Economic Challenge: Leicester, UK: The Islamic Foundation.

11-  Choudhry, M.A. (1995), The Epistemological Foundations of Islamic Economic, Social and Scientific Order, Ankara: Statistical, Economic and Social Research and Training Center for Islamic Countries.

12-  Dorfman, Robert (1969), "An Economic Interpretation of Optimal Control Theory", American Economic Review, Vol. 59, 817-831.

13-  Edgeworth, F.Y. (1981), Mathematical Physics: An Essay on the Application of Mathematics to Moral Sciences, London.

14-  Hahn, F. H. and Martin Hollis, (1979), Philosophy and Economic Theory, Oxford: Oxford University Press.

15-  Haq, Mahbub ul (1995) Reflections on Human Development, New York: Oxford University Press.

16-  Harsanyi, John C. (1991), "Value Judgments", In John Eatwell, Murray Milgate and Peter Newman (eds.), The world of Economics (The New Palgrave), London Macmillan, pp.702-705.

17-  Kuran, Timur (1995)," Islamic Economics and the Islamic Subeconomy", Journal of Economic Perspectives, 9(4), 155-173.

18-  Khan, Fahim (1995), Essays in Islamic Economics, Leicester, UK: The Islamic Foundation.

19-  Mawdudi, Syed Abul A'la (1976), Human Rights in Islam, Leicester, UK: The Islamic Foundation.

20-  Munawar, Iqbal (1988), Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy, Leicester, UK: The Islamic Foundation.

21-  Murphy, J. G. (1974), The philosophy of the Right, London: McMillan.

22-  Myrdal, Gunnar (1989), "The Equality Issue in World Development", The American Economic Review, pp-8-17.

23-  Naqvi, Syed Nawab Haider (1978), "Ethical Foundation of Islamic Economics", Islamic Studies.

24-  -----(1981a), Ethics and Economics: An Islamic Synthesis, Leicester, UK: the Islamic Foundation.

25-  Individual Freedom (1981b),  Social Welfare, and Islamic Economic Order, Islamabad: Pakistan Institute of Development Economics.

26-  Development Economics (1993), A New paradigm, London: Sage Publications, India Pvt. Ltd.

27-  Islam, Economics And society (1994), London: Kegan Paul International.

28-  "Islamic Concept of Basic Needs in Relation to Contemporary Situation" (1984b), In Contemporary Social and Economic Conditions in the Muslim World and the process of Social Change, Amman: The Royal Academy for Islamic Civilization Research, pp. 219-231.

29-  Naqvi, Syed Nawab Haider, H.U. Beg, Rafiq Ahmed, Mian M. Nazeer (1984), Principles of Islamic Economic Reforms, Islamabad: Pakistan Institute of Development Economics, Reprinted in S.K. Jomo (1992), Islamic Economic Alternatives, London: McMillan, pp. 153-187.

30-  Naqvi, Syed Nawab Haider and Asghar Qadir (1985), "Incrementalism and Structural Change", The Pakistan Development Review, Vol. 24, No. 2, pp.87-102.

31-  Naser, Seyyed Hossein (1979), Ideals and Realities of Islam, London: George Allen and Unwin.

32-  Nomani, Farhad and Ali Rahnema (1994), Islamic Economic System, London: Zed Books Ltd.

33-  Nozick, Robert (1974), Anarchy, State and Utopia, New York: Basic Books.

34-  Pontryagin, L. S., etal. (1962), Mathematical Theory of Optimal Processes, New York: Interscience.

35-  Popper, Karl R. (1980), The logic of Scientific Discovery, London: Hutchinson, 10th (revised) impression, First published in English in 1959.

36-  Rawls, John (1971), A Theory of Justice, Cambridge, Mass: Harvard University press.

37-  Russel, Bertrand (1964), Freedom and Organization, 1814-1914, London: George Allen & Unwin.

38-  Sadr, Mohammed baqir (1982), Our Economics (English Translation), Vol. 1, part 2, Tehran: World Organization for Islamic Services.

39-  Schuon, Frithjof (1963), Understanding Islam, London: George Allen& Unwin.

40-  Sen, A.K. (1970), Collective Choice and Social Welfare, San Francisco: Holden-Day Inc.

41-  Sen, A.K. (1971), Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, London: Oxford University press.

42-  Siddiqi, Mohammed Nejatullah (1988), Muslim Economic Thinking, Leicester, UK: The Islamic Foundation.

43-  Simon, H. (1957), Models of man. New York: John Wiley & Sons.

44-  Sirageldin, Ismail (1982), "Islam, Society and Economics Policy", The Pakistan Development Review, Papers and Proceedings, 34:4, Part 1, pp.457-478.

45-  Smith, Adam (1976), An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edited by Edwin Cannan (1904), London: Methuen.

46-  Taleghani, Ayatullah Mahmoud (1982), Society and Economics in Islam, (Translated from the Persian by R. Campbell, with annotations and introduction by Hamid Algar), Berkeley, Calif: Mizan Press.

47-  Tinbergen, Jan (1959), "The Theory of Optimum Regime", in L. H. Klassen, L. M. Koyck, and H. I. Witteven, Collected papers of Jan Tinbergen, Amsterdam.

48-  Tinbergen, Jan (1985), Production, Income, and Welfare, Great Britain: Wheatsheaf Books Ltd.

49-  Zarqa, Anas (1976), " Social Welfare Function and Consumer Behavior: An Islamic Formulation of selected Issues". Paper presented at the First International Conference on Islamic Economics, Jeddah (Mimeographed).