اثر آزادسازی حساب سرمایه بر تعمیق مالی(شواهدی از کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیل

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

کاهش محدودیت‎های مالی در معاملات مرزی بین کشورها منجر به گسترش بحث آزادسازی و ادغام مالی شده است. در این مطالعه اثر آزادسازی حساب سرمایه به عنوان آخرین پله از فرایند آزادسازی مالی بر تعمیق مالی در گروه منتخب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره 2017- 1990مورد تحلیل قرار گرفته است که با تأکید بر معیار آزادی حساب سرمایه بجای تعریف کنترل حساب سرمایه ارائه شده توسط چاینن و آیتو (2006) مبتنی بر مؤلفه اصلی متغیرهای باینری محدودیت‎های مالی مرزی است. نتایج تجربی نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه به علت ضعف کیفیت نهادی و عدم تعادل‌های اساسی در اقتصاد کلان و نقش اندک بخش خصوصی در فعالیت‌‌های اقتصادی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، تاثیر مثبت آزادسازی حساب سرمایه بر تعمیق مالی(نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی) در مقایسه با کشورهای توسعه یافته کمتر است. همچنین نتایج مؤکد بر تأثیر معنا‌دار زیرساخت‌های مالی به ویژه در بخش تحرکات بین‌المللی به عنوان سطح حساب سرمایه اولیه بر تعمیق مالی است. سایر نتایج مهم حاکی از اثر معنا‌دار بحران بانکی، نرخ ارز و آزادی تجاری بر تعمیق مالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Capital Account Liberalization on Financial Deepening

نویسندگان [English]

  • hatef hazeri 1
  • behnaz ayoubi gargari 2
  • abdolrahim hashemi 3
1 ardebil university
2 M.A.in Economics, University of Mohaghegh Ardebili(UMA)
3 Assistant Professor, University of Mohaghegh Ardebili
چکیده [English]

Reducing financial constraints on border transactions between countries has led to an expansion of the liberalization and financial integration debate. In this study, the effect of the capital account liberalization on financial deepening as the last step of the financial liberalization has been analyzed in the selected group of developed and developing countries over the period 1990 -2017, which is emphasis on the criterion of capital account freedom provided by Chienne and Aito (2006) that are based on the main component of the binary variables of borderline financial constraints rather than the definition of capital account control. The experimental results show that in developing countries the positive impact of capital account liberalization on financial deepening (ratio of credits Granting to the private sector) is lower compared to developed countries due to the weak institutional quality and the lack of equilibrium in macroeconomics and the small role of the private sector in economic activities compared to developed countries,. Also, the results strongly emphasize the significant impact of financial infrastructure on financial deepening, especially in the international movement sector, as the level of initial capital account. Other significant results indicate a significant effect of the banking crisis, exchange rate and commercial freedom on financial deepening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Account Liberalization
  • Trade freedom
  • Banking Crisis
  • Financial Deepening
  • Financial Infrastructure