همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر مهدی یزدانی

اقتصاد بین الملل، اقتصادسنجی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

ma_yazdani@sbu.ac.ir
O-1656-2017

کارشناس نشریه

سحر دشتبان

دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

dashtban.sahar@yahoo.com