نویسنده = یگانه موسوی جهرمی
برآورد ارزش اقتصادی کارخانه‌داری با استفاده از رهیافت استون‌گری و روش ارزش‌افزوده

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 111-135

10.29252/ecoj.10.2.111

یگانه موسوی جهرمی؛ محمد صادق علی پور؛ فرهاد خداداد کاشی؛ حمیده ترابی


تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران: رهیافت نظریه بازی‌ها با رویکرد تعادل نش

دوره 7، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 139-167

نسرین منصوری؛ یگانه موسوی جهرمی؛ اصغر ابوالحسنی؛ بیتا شایگانی


تاثیر سطح توسعه یافتگی بر نسبت مواجهه‌ی خانوارهای شهری با هزینه زیاد سلامت در ایران 1390-1384

دوره 5، شماره 19-20، اسفند 1393، صفحه 59-77

یگانه موسوی جهرمی؛ محسن حسنی؛ سمیه مازوساز