نویسنده = ابراهیم هادیان
اثر کیفیت نهادی بر چرخه‌ تجاری و پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 29-66

10.29252/jem.2020.100518

محمد دهقان منشادی؛ کریم اسلاملوئیان؛ ابراهیم هادیان؛ زهرا دهقان شبانی


بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-28

10.29252/ecoj.10.3.1

نجمه ساجدیان فرد؛ ابراهیم هادیان؛ علی حسین صمدی؛ زهرا دهقان شبانی