کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
بررسی اثرات نامتقارن سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 139-158

10.29252/ecoj.10.4.126

سید علی رضا علوی باجگانی؛ کامبیز پیکارجو؛ کامبیز هژبرکیانی؛ تقی ترابی


اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم‌های مختلف ارزی و ساختار مالی

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 61-84

10.29252/ecoj.10.3.75

الهام محمدی؛ علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور


مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن

دوره 8، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 63-94

علی اکبر عرب مازار؛ رسام مشرفی؛ محمد مصطفی زاده


تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران

دوره 7، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 55-84

مجتبی احسانی؛ سعید کریمی؛ احمد جعفری صمیمی


تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 7، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 85-106

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ صمد حکمتی فرید؛ سمیه طالبپور


تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 49-70

شهرام فتاحی؛ جمال فتح اللهی؛ الناز عسگری


ترکیب مالیاتی و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه

دوره 5، شماره 17-18، شهریور 1393، صفحه 169-193

نرگس اکبرپور روشن؛ مرضیه حاجی کرمی


بررسی اثرات صادرات غیر نفتی بر کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1389، صفحه 121-141

محمدقلی یوسفی؛ اصغر مبارک؛ نویده محمدلو