کلیدواژه‌ها = الگوی خودرگرسیون گسترده وقفه(ARDL)
اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 6-5، شهریور 1390، صفحه 69-90

محمد نوفرستی؛ محمدرضا بازاری اردستانی