کلیدواژه‌ها = سرمایه‌گذاری
بررسی تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری

دوره 8، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 150-168

علی امامی؛ ناصر سیف اللهی؛ حمید اماده؛ عاطفه تکلیف


برآورد تولید بهینة نفت خام ایران و سرمایه‌گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله

دوره 2، شماره 6-5، شهریور 1390، صفحه 1-37

محمدناصر شرافت جهرمی؛ حسین صمصامی؛ اباذر کریمی راهجردی