نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب اندازه‌گیری و تحلیل تقاضای آب ویژه محصولات کشاورزی و جایگاه ایران در تجارت با سایر کشورها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 155-183]
 • آثار تحریم‌ها بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 1-28]
 • آزادی تجاری اثر آزادسازی حساب سرمایه بر تعمیق مالی: شواهدی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 59-81]
 • آزادسازی حساب سرمایه اثر آزادسازی حساب سرمایه بر تعمیق مالی: شواهدی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 59-81]
 • آستانه رشد نرخ ارز تأثیر آستانه‌ای رشد نرخ ‌ارز بر کارایی بخش صنعت در ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 1-26]

ا

 • ایران اندازه‌گیری و تحلیل تقاضای آب ویژه محصولات کشاورزی و جایگاه ایران در تجارت با سایر کشورها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 155-183]
 • ایران اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر تجارت ایران و چین [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 29-59]
 • ایران اثر یکپارچگی مالی بین‌المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 179-206]
 • ایران بررسی عدم تقارن داخل رژیم‌ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 207-232]
 • ایران بررسی اثرات نامتقارن سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 139-158]
 • ارزیابی برنامه تحلیل اثرات جهانی‌شدن بر کسری بودجه دولت‌ها: رهیافت همسان‌سازی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 65-96]
 • ارزش افزوده اثرات تلاطم‌های نرخ ارز بر ارزش‌افزوده بخش صنعت‌و معدن در ایران در شرایط تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-35]
 • ارزش اقتصادی کارخانه‌داری برآورد ارزش اقتصادی کارخانه‌داری با استفاده از رهیافت استون‌گری و روش ارزش‌افزوده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 111-135]
 • استان خراسان شمالی بررسی سطح رفاه خانوارهای استان خراسان شمالی با استفاده از منحنی‌های انگل [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 137-154]
 • استان‌ها بررسی اثرات سرریز صنعتی شدن بر بیکاری در استان‌های ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 187-209]
 • اصلاحات نهادی نقش کیفیت نهادها در کارایی فنی کشورهای منتخب آسیا و خاورمیانه؛ رهیافت تحلیل مرزی تصادفی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 111-138]
 • اعتبار سیاست پولی نقش اعتبار سیاست پولی بر درجه عبور نرخ ارز طی فرآیند جهانی شدن [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 37-64]
 • اقتصاد ایران آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 211-240]
 • اقتصاد ایران بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 1-28]
 • اقتصادسنجی فضایی بررسی اثرات سرریز صنعتی شدن بر بیکاری در استان‌های ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 187-209]
 • الگوی B-VAR آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 211-240]
 • الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر تجزیه اثرات بازگشتی ناشی از افزایش کارایی انرژی در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 85-109]
 • الگوی تلاطم تصادفی اثر یکپارچگی مالی بین‌المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 179-206]
 • الگوی خود رگرسیونی برداری ساختاری تأثیر سیاست پولی بر شکنندگی بازار پول در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 27-56]
 • الگوی خودرگوسیون ‌برداری آستانه‌ای بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 11-33]
 • الگوی عاملی مقایسه عملکرد روش‌های مختلف پیش‌بینی شاخص قیمت تولیدکننده در ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 159-206]
 • الگوی فضا-حالت مقایسه عملکرد روش‌های مختلف پیش‌بینی شاخص قیمت تولیدکننده در ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 159-206]
 • الگوی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نوسان رشد اقتصادی و نوسان درآمدهای نفتی درکشورهای عضو اوپک: بررسی نقش توسعه مالی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 97-127]
 • الگوهای خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده اثرات تلاطم‌های نرخ ارز بر ارزش‌افزوده بخش صنعت‌و معدن در ایران در شرایط تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-35]
 • انتظارات تورمی بررسی ناپایداری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت حالت- فضا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 57-81]

ب

 • بازار پول تأثیر سیاست پولی بر شکنندگی بازار پول در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 27-56]
 • بازار سهام قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و نقش سیاست‌های پولی مبتنی بر تورم [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 83-109]
 • بانک معیار عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟ [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 129-160]
 • بی‌ثباتی نرخ ارز اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم‌های مختلف ارزی و ساختار مالی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 61-84]
 • بحران بانکی اثر آزادسازی حساب سرمایه بر تعمیق مالی: شواهدی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 59-81]
 • بخش کشاورزی اندازه‌گیری و تحلیل تقاضای آب ویژه محصولات کشاورزی و جایگاه ایران در تجارت با سایر کشورها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 155-183]
 • بدهی دولت تحلیل اثرات جهانی‌شدن بر کسری بودجه دولت‌ها: رهیافت همسان‌سازی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 65-96]
 • بیکاری بررسی اثرات سرریز صنعتی شدن بر بیکاری در استان‌های ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 187-209]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید تأثیر کارآفرینی بر بهره‌وری کل عوامل تولید [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 185-209]

پ

 • پاداش ریسک ریسک‌گریزی و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 35-58]
 • پیش‏بینی مقایسه عملکرد روش‌های مختلف پیش‌بینی شاخص قیمت تولیدکننده در ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 159-206]
 • پویایی‌شناسی سیستم مدت مناسب برای اعمال سیاست‌ها در سطح اقتصاد کلان ایران چقدر است؟ [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 83-113]

ت

 • تابع‌تولید خانوار برآورد ارزش اقتصادی کارخانه‌داری با استفاده از رهیافت استون‌گری و روش ارزش‌افزوده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 111-135]
 • تابع مطلوبیت استون‌گری برآورد ارزش اقتصادی کارخانه‌داری با استفاده از رهیافت استون‌گری و روش ارزش‌افزوده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 111-135]
 • تجارت آب مجازی اندازه‌گیری و تحلیل تقاضای آب ویژه محصولات کشاورزی و جایگاه ایران در تجارت با سایر کشورها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 155-183]
 • تجارت بین‌الملل بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 1-28]
 • تجزیه اثرات بازگشتی تجزیه اثرات بازگشتی ناشی از افزایش کارایی انرژی در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 85-109]
 • تحریم اثرات تلاطم‌های نرخ ارز بر ارزش‌افزوده بخش صنعت‌و معدن در ایران در شرایط تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-35]
 • تحلیل عاملی آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 211-240]
 • تحلیل مرزی تصادفی نقش کیفیت نهادها در کارایی فنی کشورهای منتخب آسیا و خاورمیانه؛ رهیافت تحلیل مرزی تصادفی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 111-138]
 • تسهیلات غیرجاری تأثیر آستانه‌ای رشد نرخ ‌ارز بر کارایی بخش صنعت در ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 1-26]
 • تسهیل اعتباری آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 211-240]
 • تعادل تجاری اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر تجارت ایران و چین [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 29-59]
 • تعادل عمومی محاسبه‌پذیر مدت مناسب برای اعمال سیاست‌ها در سطح اقتصاد کلان ایران چقدر است؟ [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 83-113]
 • تعداد بانک عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟ [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 129-160]
 • تعمیق مالی اثر آزادسازی حساب سرمایه بر تعمیق مالی: شواهدی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 59-81]
 • تغییر رژیم مارکف قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و نقش سیاست‌های پولی مبتنی بر تورم [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 83-109]
 • تلاطم اقتصاد کلان اثر یکپارچگی مالی بین‌المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 179-206]
 • تلاطم‌های نرخ ارز اثرات تلاطم‌های نرخ ارز بر ارزش‌افزوده بخش صنعت‌و معدن در ایران در شرایط تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-35]
 • توزیع درآمد شخصی تحلیل ریاضی آثار نرخ بهره پولی بر توزیع درآمد شخصی در یک ساختار اقتصادکلان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 161-186]
 • توزیع درآمد عوامل تحلیل ریاضی آثار نرخ بهره پولی بر توزیع درآمد شخصی در یک ساختار اقتصادکلان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 161-186]
 • توسعه مالی نوسان رشد اقتصادی و نوسان درآمدهای نفتی درکشورهای عضو اوپک: بررسی نقش توسعه مالی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 97-127]

ج

 • جهانی شدن اقتصادی نقش اعتبار سیاست پولی بر درجه عبور نرخ ارز طی فرآیند جهانی شدن [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 37-64]
 • جهانی‌شدن مالی تحلیل اثرات جهانی‌شدن بر کسری بودجه دولت‌ها: رهیافت همسان‌سازی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 65-96]

چ

 • چرخه‌های تجاری ریسک‌گریزی و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 35-58]
 • چین اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر تجارت ایران و چین [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 29-59]

د

 • داده‌های تابلویی پویا اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم‌های مختلف ارزی و ساختار مالی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 61-84]

ر

 • ریسک‌گریزی ریسک‌گریزی و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 35-58]
 • رشد اقتصادی اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم‌های مختلف ارزی و ساختار مالی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 61-84]
 • رشد اقتصادی بررسی اثرات نامتقارن سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 139-158]
 • رفاه خانوار بررسی سطح رفاه خانوارهای استان خراسان شمالی با استفاده از منحنی‌های انگل [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 137-154]
 • رگرسیون چندکی بررسی اثرات نامتقارن سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 139-158]
 • رهیافت پارامتر متغیر بررسی ناپایداری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت حالت- فضا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 57-81]
 • رهیافت چرخشی مارکوف بررسی عدم تقارن داخل رژیم‌ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 207-232]
 • روش ارزش‌افزوده برآورد ارزش اقتصادی کارخانه‌داری با استفاده از رهیافت استون‌گری و روش ارزش‌افزوده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 111-135]
 • روش داده‌های ترکیبی عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟ [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 129-160]
 • روش نامتقارن غیرخطی اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر تجارت ایران و چین [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 29-59]

ز

 • زیرساخت مالی اثر آزادسازی حساب سرمایه بر تعمیق مالی: شواهدی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 59-81]

س

 • ساختار مالی اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم‌های مختلف ارزی و ساختار مالی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 61-84]
 • سیاست پولی قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و نقش سیاست‌های پولی مبتنی بر تورم [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 83-109]
 • سیاست پولی تأثیر سیاست پولی بر شکنندگی بازار پول در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 27-56]
 • سیاست مالی بررسی اثرات نامتقارن سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 139-158]
 • سیاست مالی نقش سیاست‌های ‌مالی برشکل‌گیری همگرایی اقتصاد ایران در شرایط تعهدی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 115-138]
 • سیاست‌های اقتصادی مدت مناسب برای اعمال سیاست‌ها در سطح اقتصاد کلان ایران چقدر است؟ [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 83-113]

ش

 • شاخص قیمت تولیدکننده مقایسه عملکرد روش‌های مختلف پیش‌بینی شاخص قیمت تولیدکننده در ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 159-206]
 • شاخص قیمت کالاهای صادراتی بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 11-33]
 • شبکه‌عصبی غیرخطی خودرگرسیونی پیش‌بینی نرخ ارز: مقایسه الگوهای رشد لجستیک با الگوهای رقیب [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 139-177]
 • شرایط تعهد نقش سیاست‌های ‌مالی برشکل‌گیری همگرایی اقتصاد ایران در شرایط تعهدی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 115-138]
 • شکنندگی مالی تأثیر سیاست پولی بر شکنندگی بازار پول در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 27-56]

ص

 • صنعتی شدن بررسی اثرات سرریز صنعتی شدن بر بیکاری در استان‌های ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 187-209]

ض

 • ضریب جینی تحلیل ریاضی آثار نرخ بهره پولی بر توزیع درآمد شخصی در یک ساختار اقتصادکلان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 161-186]

ع

 • عبور نرخ ارز نقش اعتبار سیاست پولی بر درجه عبور نرخ ارز طی فرآیند جهانی شدن [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 37-64]
 • عبور نرخ ارز بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 11-33]

ف

 • فیلتر کالمن ریسک‌گریزی و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 35-58]
 • فیلتر کالمن بررسی ناپایداری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت حالت- فضا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 57-81]

ق

 • قانون اوکان بررسی عدم تقارن داخل رژیم‌ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 207-232]
 • قیمت دارایی‌های مالی قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و نقش سیاست‌های پولی مبتنی بر تورم [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 83-109]

ک

 • کارایی انرژی تجزیه اثرات بازگشتی ناشی از افزایش کارایی انرژی در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 85-109]
 • کارآفرینی تأثیر کارآفرینی بر بهره‌وری کل عوامل تولید [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 185-209]
 • کارایی فنی نقش کیفیت نهادها در کارایی فنی کشورهای منتخب آسیا و خاورمیانه؛ رهیافت تحلیل مرزی تصادفی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 111-138]
 • کارائی بخش صنعت تأثیر آستانه‌ای رشد نرخ ‌ارز بر کارایی بخش صنعت در ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 1-26]
 • کسری بودجه تحلیل اثرات جهانی‌شدن بر کسری بودجه دولت‌ها: رهیافت همسان‌سازی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 65-96]
 • کشورهای منا عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟ [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 129-160]
 • کیفیت نهادی نقش کیفیت نهادها در کارایی فنی کشورهای منتخب آسیا و خاورمیانه؛ رهیافت تحلیل مرزی تصادفی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 111-138]

ل

 • لجستیک ‌هاروی پیش‌بینی نرخ ارز: مقایسه الگوهای رشد لجستیک با الگوهای رقیب [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 139-177]

م

 • متغیرهای کلان آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 211-240]
 • متوسط دارایی بانک‌‌ها عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟ [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 129-160]
 • مدت زمان اعمال سیاست اقتصادی مدت مناسب برای اعمال سیاست‌ها در سطح اقتصاد کلان ایران چقدر است؟ [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 83-113]
 • منحنی انگل بررسی سطح رفاه خانوارهای استان خراسان شمالی با استفاده از منحنی‌های انگل [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 137-154]
 • منحنی فیلیپس بررسی ناپایداری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت حالت- فضا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 57-81]

ن

 • نرخ ارز پیش‌بینی نرخ ارز: مقایسه الگوهای رشد لجستیک با الگوهای رقیب [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 139-177]
 • نرخ ارز حقیقی اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر تجارت ایران و چین [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 29-59]
 • نرخ بیکاری بررسی عدم تقارن داخل رژیم‌ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 207-232]
 • نرخ بهره پولی تحلیل ریاضی آثار نرخ بهره پولی بر توزیع درآمد شخصی در یک ساختار اقتصادکلان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 161-186]
 • نظریه شبکه بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 1-28]
 • نوسان درآمدهای نفتی نوسان رشد اقتصادی و نوسان درآمدهای نفتی درکشورهای عضو اوپک: بررسی نقش توسعه مالی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 97-127]
 • نوسان رشد اقتصادی نوسان رشد اقتصادی و نوسان درآمدهای نفتی درکشورهای عضو اوپک: بررسی نقش توسعه مالی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 97-127]

ه

 • هاروی پیش‌بینی نرخ ارز: مقایسه الگوهای رشد لجستیک با الگوهای رقیب [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 139-177]
 • هدف‌گذاری تورم قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و نقش سیاست‌های پولی مبتنی بر تورم [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 83-109]
 • همسان‌سازی تحلیل اثرات جهانی‌شدن بر کسری بودجه دولت‌ها: رهیافت همسان‌سازی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 65-96]
 • همگرایی سیگما نقش سیاست‌های ‌مالی برشکل‌گیری همگرایی اقتصاد ایران در شرایط تعهدی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 115-138]
 • همگرایی شرطی و غیر شرطی بتا نقش سیاست‌های ‌مالی برشکل‌گیری همگرایی اقتصاد ایران در شرایط تعهدی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 115-138]

ی

 • یکپارچگی مالی بین‌المللی اثر یکپارچگی مالی بین‌المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 179-206]