نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار زیست‌محیطی ارائه چارچوبی برای ارزیابی اقتصادی طرح‌های پالایشی: مطالعه موردی مجتمع پالایشی سیراف [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 165-193]
 • آزادسازی تجاری اثر آزادسازی تجاری بر تحرک بین‌المللی نیروی کار با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی: بازبینی نظریه ماندل در اقتصاد ایران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 1-32]

ا

 • اثرات سرریز بررسی اثرات سرریز تقاضای وسایل حمل و نقل عمومی درون‌شهری در کلان‌شهر تهران: الگوی خودرگرسیون برداری جامع [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 107-139]
 • ادوار تجاری بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تکرار رکود در کشورهای تحریم شده منتخب: رهیافت تحلیل بقا [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 65-91]
 • ایران انحراف نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه: کاربرد رگرسیون انتقال ملایم داده‌های ترکیبی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 33-73]
 • ایران بررسی تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 (ق.م.م) بر تعداد و ارزش افزوده واحد‌های صنعتی ایجاد شده در مناطق مشمول معافیت در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-30]
 • ایران بررسی سرریز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رهیافت برداری ساختاری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 75-110]
 • ارزیابی اقتصادی ارائه چارچوبی برای ارزیابی اقتصادی طرح‌های پالایشی: مطالعه موردی مجتمع پالایشی سیراف [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 165-193]
 • ازدواج بررسی تأثیر اشتغال زنان بر ازدواج و طلاق [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 167-195]
 • استان اصفهان بررسی تطبیقی روش‌های سنتی، کشش تقاضای نهایی ستانده و تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصادی استان اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 141-164]
 • استراتژی رشد مبتنی بر صادرات شناسایی موانع رشد مبتنی بر صادرات در ایران با استفاده از درخت تصمیم ‏گیری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-53]
 • اشتغال زنان بررسی تأثیر اشتغال زنان بر ازدواج و طلاق [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 167-195]
 • الگوی FIAPARCH بررسی سرایت میان بازارهای پولی و مالی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 123-166]
 • الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا بررسی اثر واقعی‌کردن قیمت گاز طبیعی بر تورم، شاخص رفاه و انتشار کربن در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 173-196]
 • الگوی خودرگرسیون برداری جامع بررسی اثرات سرریز تقاضای وسایل حمل و نقل عمومی درون‌شهری در کلان‌شهر تهران: الگوی خودرگرسیون برداری جامع [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 107-139]
 • الگوریتم کارلگوک بررسی سرایت میان بازارهای پولی و مالی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 123-166]
 • الگو‌سازی تشریحی ساختاری بررسی سیستمی فقر در ایران با استفاده از الگو‌سازی تشریحی ساختاری (ISM) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 111-136]
 • الگوی سیدراسکی تحلیل اثر تکانه‌های سلامت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب الگوی پول در تابع مطلوبیت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 31-63]
 • الگوی گشتاورهای تعمیم‌یافته ارزیابی سیاست‌های مالیاتی از جنبه توزیع درآمد [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 55-74]
 • امنیت انرژی ارائه چارچوبی برای ارزیابی اقتصادی طرح‌های پالایشی: مطالعه موردی مجتمع پالایشی سیراف [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 165-193]
 • انتشار CO2 بررسی تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، رشد اقتصادی و کیفیت حکمرانی بر انتشار CO2 در کشورهای آسیایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 181-215]
 • انتشار کربن بررسی اثر واقعی‌کردن قیمت گاز طبیعی بر تورم، شاخص رفاه و انتشار کربن در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 173-196]
 • انحراف نرخ ارز انحراف نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه: کاربرد رگرسیون انتقال ملایم داده‌های ترکیبی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 33-73]
 • انرژی تجدیدپذیر بررسی تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، رشد اقتصادی و کیفیت حکمرانی بر انتشار CO2 در کشورهای آسیایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 181-215]
 • انرژی تجدیدناپذیر بررسی تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، رشد اقتصادی و کیفیت حکمرانی بر انتشار CO2 در کشورهای آسیایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 181-215]

ب

 • بازارهای پولی و مالی بررسی سرایت میان بازارهای پولی و مالی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 123-166]
 • بخش‌های کلیدی بررسی تطبیقی روش‌های سنتی، کشش تقاضای نهایی ستانده و تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصادی استان اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 141-164]
 • برنامه‌ریزی منطقه‌ای بررسی تطبیقی روش‌های سنتی، کشش تقاضای نهایی ستانده و تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصادی استان اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 141-164]
 • برنامه ششم توسعه اقتصادی تعیین سطح بهینه اجزای بودجه دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی: رهیافت الگوریتم کنترل بهینه تصادفی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 75-99]
 • بنزین بررسی تطبیقی روش RAS استاندارد با روش پیشنهادی در تحلیل آثار اقتصادی ناشی از تکانه قیمت بنزین [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 71-105]
 • بهنگام‌سازی بررسی تطبیقی روش RAS استاندارد با روش پیشنهادی در تحلیل آثار اقتصادی ناشی از تکانه قیمت بنزین [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 71-105]
 • بودجه دولت تعیین سطح بهینه اجزای بودجه دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی: رهیافت الگوریتم کنترل بهینه تصادفی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 75-99]

پ

 • پتروشیمی پیش‌بینی تجارت جهانی محصولات پتروشیمی و تعیین جایگاه ایران: رویکرد شبکه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 93-121]
 • پیچیدگی اقتصادی تأثیر تعاملی نهاد ریسک و پیچیدگی اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 141-171]
 • پروژه تحلیل تجارت جهانی اثر آزادسازی تجاری بر تحرک بین‌المللی نیروی کار با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی: بازبینی نظریه ماندل در اقتصاد ایران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 1-32]
 • پیش‌بینی پیوند پیش‌بینی تجارت جهانی محصولات پتروشیمی و تعیین جایگاه ایران: رویکرد شبکه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 93-121]

ت

 • تجارت پیش‌بینی تجارت جهانی محصولات پتروشیمی و تعیین جایگاه ایران: رویکرد شبکه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 93-121]
 • تجارت بین‌الملل تحلیل پویای الگوی تجارت ایران در چارچوب توافقات منطقه‌ای: رهیافت شبکه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 101-140]
 • تحریم بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تکرار رکود در کشورهای تحریم شده منتخب: رهیافت تحلیل بقا [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 65-91]
 • تحلیل شبکه پیش‌بینی تجارت جهانی محصولات پتروشیمی و تعیین جایگاه ایران: رویکرد شبکه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 93-121]
 • تحلیل هزینه فایده ارائه چارچوبی برای ارزیابی اقتصادی طرح‌های پالایشی: مطالعه موردی مجتمع پالایشی سیراف [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 165-193]
 • تخصص‌گرایی تحلیل ریسک و تنوع صادرات غیر نفتی ایران: کاربرد روش ناپارامتری و نیمه‌پارامتری [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 33-70]
 • تعادل عمومی پویای تصادفی تحلیل اثر تکانه‌های سلامت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب الگوی پول در تابع مطلوبیت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 31-63]
 • تقاضای حمل و نقل عمومی بررسی اثرات سرریز تقاضای وسایل حمل و نقل عمومی درون‌شهری در کلان‌شهر تهران: الگوی خودرگرسیون برداری جامع [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 107-139]
 • تکانه سلامت تحلیل اثر تکانه‌های سلامت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب الگوی پول در تابع مطلوبیت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 31-63]
 • تکرار رکود بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تکرار رکود در کشورهای تحریم شده منتخب: رهیافت تحلیل بقا [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 65-91]
 • تنوع بخشی تحلیل ریسک و تنوع صادرات غیر نفتی ایران: کاربرد روش ناپارامتری و نیمه‌پارامتری [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 33-70]
 • تورم بررسی اثر واقعی‌کردن قیمت گاز طبیعی بر تورم، شاخص رفاه و انتشار کربن در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 173-196]
 • توسعه منطقه‌ای بررسی تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 (ق.م.م) بر تعداد و ارزش افزوده واحد‌های صنعتی ایجاد شده در مناطق مشمول معافیت در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-30]

ج

 • جدول داده – ستانده بررسی تطبیقی روش RAS استاندارد با روش پیشنهادی در تحلیل آثار اقتصادی ناشی از تکانه قیمت بنزین [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 71-105]

د

 • درآمد دولت تعیین سطح بهینه اجزای بودجه دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی: رهیافت الگوریتم کنترل بهینه تصادفی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 75-99]
 • درجه عبورنرخ ارز برآورد ماندگاری نظام‌های پولی و محیط‌های تورمی و تأثیر آن بر درجه عبور نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با نظام پولی لنگرگاه ارزی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-32]
 • درخت تصمیم‏گیری شناسایی موانع رشد مبتنی بر صادرات در ایران با استفاده از درخت تصمیم ‏گیری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-53]

ر

 • ریسک صادرات تحلیل ریسک و تنوع صادرات غیر نفتی ایران: کاربرد روش ناپارامتری و نیمه‌پارامتری [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 33-70]
 • رشد اقتصادی بررسی تطبیقی روش‌های سنتی، کشش تقاضای نهایی ستانده و تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصادی استان اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 141-164]
 • رشد اقتصادی بررسی تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، رشد اقتصادی و کیفیت حکمرانی بر انتشار CO2 در کشورهای آسیایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 181-215]
 • رگرسیون انتقال ملایم داده‌های ترکیبی انحراف نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه: کاربرد رگرسیون انتقال ملایم داده‌های ترکیبی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 33-73]
 • رهیافت الگوهای بقا برآورد ماندگاری نظام‌های پولی و محیط‌های تورمی و تأثیر آن بر درجه عبور نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با نظام پولی لنگرگاه ارزی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-32]
 • رهیافت تحلیل بقا بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تکرار رکود در کشورهای تحریم شده منتخب: رهیافت تحلیل بقا [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 65-91]
 • روش راس (RAS) بررسی تطبیقی روش RAS استاندارد با روش پیشنهادی در تحلیل آثار اقتصادی ناشی از تکانه قیمت بنزین [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 71-105]

س

 • سیاست پولی تحلیل اثر تکانه‌های سلامت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب الگوی پول در تابع مطلوبیت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 31-63]
 • سرایت بررسی سرایت میان بازارهای پولی و مالی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 123-166]
 • سیراف ارائه چارچوبی برای ارزیابی اقتصادی طرح‌های پالایشی: مطالعه موردی مجتمع پالایشی سیراف [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 165-193]
 • سرریز سیاست پولی بررسی سرریز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رهیافت برداری ساختاری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 75-110]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر تعاملی نهاد ریسک و پیچیدگی اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 141-171]
 • سیستم‌های سلسله مراتبی بررسی سیستمی فقر در ایران با استفاده از الگو‌سازی تشریحی ساختاری (ISM) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 111-136]
 • سفته‌بازی الگو‌سازی سفته‌بازی در بازار مسکن شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 137-179]
 • سنجش خطاهای آماری بررسی تطبیقی روش RAS استاندارد با روش پیشنهادی در تحلیل آثار اقتصادی ناشی از تکانه قیمت بنزین [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 71-105]

ش

 • شاخص رفاه بررسی اثر واقعی‌کردن قیمت گاز طبیعی بر تورم، شاخص رفاه و انتشار کربن در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 173-196]
 • شهر تهران الگو‌سازی سفته‌بازی در بازار مسکن شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 137-179]

ص

 • صنعت پالایش ارائه چارچوبی برای ارزیابی اقتصادی طرح‌های پالایشی: مطالعه موردی مجتمع پالایشی سیراف [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 165-193]

ض

 • ضریب جینی ارزیابی سیاست‌های مالیاتی از جنبه توزیع درآمد [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 55-74]

ط

 • طلاق بررسی تأثیر اشتغال زنان بر ازدواج و طلاق [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 167-195]

ع

 • عوامل مؤثر بر فقر بررسی سیستمی فقر در ایران با استفاده از الگو‌سازی تشریحی ساختاری (ISM) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 111-136]

ق

 • قیمت گاز طبیعی بررسی اثر واقعی‌کردن قیمت گاز طبیعی بر تورم، شاخص رفاه و انتشار کربن در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 173-196]
 • قیمت مسکن الگو‌سازی سفته‌بازی در بازار مسکن شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 137-179]

ک

 • کشش قیمتی عرضه الگو‌سازی سفته‌بازی در بازار مسکن شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 137-179]
 • کشورهای درحال توسعه انحراف نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه: کاربرد رگرسیون انتقال ملایم داده‌های ترکیبی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 33-73]
 • کیفیت حکمرانی بررسی تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، رشد اقتصادی و کیفیت حکمرانی بر انتشار CO2 در کشورهای آسیایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 181-215]
 • کلان‌شهر تهران بررسی اثرات سرریز تقاضای وسایل حمل و نقل عمومی درون‌شهری در کلان‌شهر تهران: الگوی خودرگرسیون برداری جامع [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 107-139]
 • کنترل بهینه تصادفی تعیین سطح بهینه اجزای بودجه دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی: رهیافت الگوریتم کنترل بهینه تصادفی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 75-99]

ل

 • لاجیت چندجمله‌ای بررسی تأثیر اشتغال زنان بر ازدواج و طلاق [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 167-195]

م

 • مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم ارزیابی سیاست‌های مالیاتی از جنبه توزیع درآمد [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 55-74]
 • ماندگاری نظام پولی برآورد ماندگاری نظام‌های پولی و محیط‌های تورمی و تأثیر آن بر درجه عبور نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با نظام پولی لنگرگاه ارزی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-32]
 • متغیرهای کلان اقتصادی بررسی سرریز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رهیافت برداری ساختاری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 75-110]
 • محیط تورمی برآورد ماندگاری نظام‌های پولی و محیط‌های تورمی و تأثیر آن بر درجه عبور نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با نظام پولی لنگرگاه ارزی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-32]
 • مخارج دولت تعیین سطح بهینه اجزای بودجه دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی: رهیافت الگوریتم کنترل بهینه تصادفی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 75-99]
 • مزیت نسبی تحلیل ریسک و تنوع صادرات غیر نفتی ایران: کاربرد روش ناپارامتری و نیمه‌پارامتری [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 33-70]
 • مشوق‌های مالیاتی بررسی تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 (ق.م.م) بر تعداد و ارزش افزوده واحد‌های صنعتی ایجاد شده در مناطق مشمول معافیت در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-30]
 • معافیت‌های مالیاتی بررسی تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 (ق.م.م) بر تعداد و ارزش افزوده واحد‌های صنعتی ایجاد شده در مناطق مشمول معافیت در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-30]
 • موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای تحلیل پویای الگوی تجارت ایران در چارچوب توافقات منطقه‌ای: رهیافت شبکه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 101-140]
 • موانع مقید شناسایی موانع رشد مبتنی بر صادرات در ایران با استفاده از درخت تصمیم ‏گیری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-53]

ن

 • نابرابری درآمد ارزیابی سیاست‌های مالیاتی از جنبه توزیع درآمد [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 55-74]
 • نیروی کار ماهر و غیرماهر اثر آزادسازی تجاری بر تحرک بین‌المللی نیروی کار با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی: بازبینی نظریه ماندل در اقتصاد ایران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 1-32]
 • نظام پولی لنگرگاه ارزی برآورد ماندگاری نظام‌های پولی و محیط‌های تورمی و تأثیر آن بر درجه عبور نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با نظام پولی لنگرگاه ارزی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-32]
 • نظریه اطلاعات تحلیل پویای الگوی تجارت ایران در چارچوب توافقات منطقه‌ای: رهیافت شبکه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 101-140]
 • نظریه پورتفولیوی مارکویتز تحلیل ریسک و تنوع صادرات غیر نفتی ایران: کاربرد روش ناپارامتری و نیمه‌پارامتری [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 33-70]
 • نظریه شبکه تحلیل پویای الگوی تجارت ایران در چارچوب توافقات منطقه‌ای: رهیافت شبکه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 101-140]
 • نظریه ماندل اثر آزادسازی تجاری بر تحرک بین‌المللی نیروی کار با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی: بازبینی نظریه ماندل در اقتصاد ایران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 1-32]
 • نهاد ریسک تأثیر تعاملی نهاد ریسک و پیچیدگی اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 141-171]

ه

 • همبستگی شرطی پویا بررسی سرایت میان بازارهای پولی و مالی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 123-166]