نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثر سرایت آسیب‌پذیری شبکه سرایت بازار سهام ایران: رویکرد نظریه شبکه‌های پیچیده [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 93-118]
 • ادوار تجاری بررسی میزان و نحوه تأثیرگذاری تسهیلات بانکی بر ادوار تجاری به تفکیک دو بخش خدمات و مسکن در اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 31-59]
 • ادوار تجاری کاربرد الگوهای شکنندگی در ارزیابی عوامل موثر بر ریسک تکرار رکود: ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 91-120]
 • ایران آسیب‌پذیری شبکه سرایت بازار سهام ایران: رویکرد نظریه شبکه‌های پیچیده [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 93-118]
 • اشتغال بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار: مطالعه موردی کشور سوریه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 153-178]
 • الگوی TVP-VAR-BK بررسی مقیاس-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، سهام و مسکن در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 61-90]
 • الگوسازی اقتصادسنجی کلان بررسی اثر سیاست‌های پولی و ارزی با وجود صندوق توسعه ملی: رویکرد الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-30]
 • الگوهای شکنندگی کاربرد الگوهای شکنندگی در ارزیابی عوامل موثر بر ریسک تکرار رکود: ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 91-120]
 • اولویت‌بندی فعالیت‌های اقتصادی رتبه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی استان یزد با استفاده از دو مدل داده – ستانده و تاپسیس (با تاکید بر توسعه پایدار) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 121-150]

ب

 • بازار سهام آسیب‌پذیری شبکه سرایت بازار سهام ایران: رویکرد نظریه شبکه‌های پیچیده [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 93-118]

پ

 • پیچیدگی اقتصادی اثر پیچیدگی اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه منتخب دانش محور [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]

ت

 • تجارت تغییرات اقلیمی، تجارت و نابرابری درآمدی: رهیافت رگرسیون چندکی در داده‌های تابلویی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 57-92]
 • تحریم کاربرد الگوهای شکنندگی در ارزیابی عوامل موثر بر ریسک تکرار رکود: ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 91-120]
 • تراز تجاری اثر پیچیدگی اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه منتخب دانش محور [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]
 • تسهیلات بانکی بررسی میزان و نحوه تأثیرگذاری تسهیلات بانکی بر ادوار تجاری به تفکیک دو بخش خدمات و مسکن در اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 31-59]
 • تغییرات اقلیمی تغییرات اقلیمی، تجارت و نابرابری درآمدی: رهیافت رگرسیون چندکی در داده‌های تابلویی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 57-92]
 • تکرار رکود کاربرد الگوهای شکنندگی در ارزیابی عوامل موثر بر ریسک تکرار رکود: ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 91-120]
 • تورم بررسی مقیاس-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، سهام و مسکن در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 61-90]

ث

 • ثبات سیاسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه منتخب دانش محور [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]

ج

 • جدول داده- ستانده آسیب‌پذیری شبکه سرایت بازار سهام ایران: رویکرد نظریه شبکه‌های پیچیده [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 93-118]

خ

د

 • داده‌های تابلویی بررسی اثرات عوامل نهادی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 119-151]

ر

 • رشد اقتصادی بررسی اثرات عوامل نهادی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 119-151]
 • رگرسیون چندکی تغییرات اقلیمی، تجارت و نابرابری درآمدی: رهیافت رگرسیون چندکی در داده‌های تابلویی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 57-92]
 • رویداد عودکننده کاربرد الگوهای شکنندگی در ارزیابی عوامل موثر بر ریسک تکرار رکود: ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 91-120]
 • روش شناسی پویای سیستمی شبیه سازی مسیر تولید و نقطه اوج تولید گاز از میادین مستقل دریایی ایران و سناریو های جریان درآمدی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 151-180]

س

 • سیاست‌های پولی و ارزی بررسی اثر سیاست‌های پولی و ارزی با وجود صندوق توسعه ملی: رویکرد الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-30]
 • سهام بررسی مقیاس-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، سهام و مسکن در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 61-90]

ش

 • شبکه‌های پیچیده آسیب‌پذیری شبکه سرایت بازار سهام ایران: رویکرد نظریه شبکه‌های پیچیده [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 93-118]
 • شبیه سازی شبیه سازی مسیر تولید و نقطه اوج تولید گاز از میادین مستقل دریایی ایران و سناریو های جریان درآمدی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 151-180]

ص

 • صندوق توسعه ملی بررسی اثر سیاست‌های پولی و ارزی با وجود صندوق توسعه ملی: رویکرد الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-30]

ف

 • فضای ‌کسب و کار بررسی اثرات عوامل نهادی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 119-151]
 • فیلتر هودریک پرسکات بررسی میزان و نحوه تأثیرگذاری تسهیلات بانکی بر ادوار تجاری به تفکیک دو بخش خدمات و مسکن در اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 31-59]

ک

 • کیفیت نهادی بررسی اثرات عوامل نهادی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 119-151]

م

 • میادین مستقل گازی دریایی شبیه سازی مسیر تولید و نقطه اوج تولید گاز از میادین مستقل دریایی ایران و سناریو های جریان درآمدی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 151-180]
 • مدل تاپسیس رتبه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی استان یزد با استفاده از دو مدل داده – ستانده و تاپسیس (با تاکید بر توسعه پایدار) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 121-150]
 • مدل تصحیح خطای برداری بررسی میزان و نحوه تأثیرگذاری تسهیلات بانکی بر ادوار تجاری به تفکیک دو بخش خدمات و مسکن در اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 31-59]
 • مدل داده – ستانده رتبه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی استان یزد با استفاده از دو مدل داده – ستانده و تاپسیس (با تاکید بر توسعه پایدار) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 121-150]
 • مرکزیت بررسی شاخص یکپارچگی تجارت منطقه‌ای برای ایران: نظریه گراف [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 27-55]
 • مسکن بررسی مقیاس-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، سهام و مسکن در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 61-90]
 • موافقت‌نامه‌ تجاری بررسی شاخص یکپارچگی تجارت منطقه‌ای برای ایران: نظریه گراف [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 27-55]

ن

 • نابرابری درآمدی تغییرات اقلیمی، تجارت و نابرابری درآمدی: رهیافت رگرسیون چندکی در داده‌های تابلویی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 57-92]
 • نرخ ارز اثر پیچیدگی اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه منتخب دانش محور [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]
 • نرخ ارز بررسی مقیاس-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، سهام و مسکن در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 61-90]
 • نرخ مشارکت زنان بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار: مطالعه موردی کشور سوریه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 153-178]
 • نیروی‌کار بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار: مطالعه موردی کشور سوریه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 153-178]
 • نظریه گراف بررسی شاخص یکپارچگی تجارت منطقه‌ای برای ایران: نظریه گراف [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 27-55]
 • نظریه نقطه ی اوج هوبرت شبیه سازی مسیر تولید و نقطه اوج تولید گاز از میادین مستقل دریایی ایران و سناریو های جریان درآمدی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 151-180]

ی