نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اتلاف شاخص اسراف در مصارف بخش خصوصی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 133-156]
 • ایران اندازة بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 160-189]
 • ایران بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 109-133]
 • استانداردسازی متغیرآستانه‌ای بررسی تطبیقی اثر اندازة دولت بر رشد اقتصادی در دو حوزة کشورهای اپک و OECD به روش رگرسیون پنل آستانه‌ای [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 68-92]
 • اسراف شاخص اسراف در مصارف بخش خصوصی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 133-156]
 • الگوی ARDL واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 44-62]
 • الگوی GMM ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 174-191]
 • الگوی تخصیصی بررسی الگوی تخصیصی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران (رویکرد سیستم تقاضای دیفرانسیلی) [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 94-121]
 • الگوی تصحیح خطا(ECM) واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 44-62]
 • الگوی داده-ستانده تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر تولید فرآورده‌های انرژی:رویکرد ضرایب فزاینده کلان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 186-211]
 • الگوی معادلات همزمان بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 64-87]
 • اندازة اقتصادی تخمین قدرت بازاری و مقیاس تولید در صنعت نساجی ایران براساس رویکرد معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 120-142]
 • اندازة بهینه اندازة بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 160-189]
 • اندازة دولت بررسی تطبیقی اثر اندازة دولت بر رشد اقتصادی در دو حوزة کشورهای اپک و OECD به روش رگرسیون پنل آستانه‌ای [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 68-92]
 • اندازه‌گیری بهره‌وری اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران؛ با رویکرد نوین [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 190-236]
 • اندازه‌گیری فقر و نابرابری اندازه‌گیری فقر (نسبی) در ایران با استفاده از منطق فازی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 53-78]

ب

 • بخش صنعت و معدن تخمین تقاضای بلندمدت انرژی در بخش صنایع و معادن به روش دو مرحله‌ای و شبیه‌سازی اثرات افزایش قیمت انرژی بر کنترل مصرف [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-41]
 • بردارهای مشخصه تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر تولید فرآورده‌های انرژی:رویکرد ضرایب فزاینده کلان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 186-211]
 • برنامه‌ریزی خطی مکان‌یابی بهینة جایگاه‌های سوخت‌گیری (مطالعة موردی مناطق 22 گانة شهر تهران) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 79-108]
 • برنامه‌ریزی ریاضی مکان‌یابی بهینة جایگاه‌های سوخت‌گیری (مطالعة موردی مناطق 22 گانة شهر تهران) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 79-108]
 • بهره‌وری کل عوامل اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران؛ با رویکرد نوین [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 190-236]

پ

ت

 • تابع تقاضا برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک (سال‌های 1388-1378) مطالعة موردی شهر کرمان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 237-258]
 • تابع هزینه ترانسلوگ برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 80-119]
 • تبذیر شاخص اسراف در مصارف بخش خصوصی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 133-156]
 • تخمین تقاضای دومرحله‌ای تخمین تقاضای بلندمدت انرژی در بخش صنایع و معادن به روش دو مرحله‌ای و شبیه‌سازی اثرات افزایش قیمت انرژی بر کنترل مصرف [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-41]
 • تغییرات ساختاری ایستا بررسی میزان ایجاد و تخریب شغل و تفکیک اثرات ساختاری ایستا، پویا و ثابت بر اشتغالزایی در صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 122-147]
 • تقاضای انرژی تخمین تقاضای بلندمدت انرژی در بخش صنایع و معادن به روش دو مرحله‌ای و شبیه‌سازی اثرات افزایش قیمت انرژی بر کنترل مصرف [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-41]
 • توزیع درآمد بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 64-87]
 • تولید ناخالص داخلی بررسی عوامل اقتصادی تأثیر‌گذار بر حقوق مالکیت فکری: مقایسة کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 145-172]

ج

 • جایگاه‌های سوخت‌گیری مکان‌یابی بهینة جایگاه‌های سوخت‌گیری (مطالعة موردی مناطق 22 گانة شهر تهران) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 79-108]

چ

 • چارچوب نهادی نگرشی بر نوآفرینی و بازآرایی نظام حقوق مالکیت معنوی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-51]

ح

 • حقوق مالکیت فکری بررسی عوامل اقتصادی تأثیر‌گذار بر حقوق مالکیت فکری: مقایسة کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 145-172]
 • حقوق مالکیت معنوی نگرشی بر نوآفرینی و بازآرایی نظام حقوق مالکیت معنوی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-51]

د

 • داده‌های ترکیبی بررسی عوامل اقتصادی تأثیر‌گذار بر حقوق مالکیت فکری: مقایسة کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 145-172]
 • داده‌های ترکیبی (پنل) برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک (سال‌های 1388-1378) مطالعة موردی شهر کرمان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 237-258]

ر

 • رتردام بررسی الگوی تخصیصی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران (رویکرد سیستم تقاضای دیفرانسیلی) [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 94-121]
 • رشد اقتصادی بررسی رابطة بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از مدل هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل چندمتغیره [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 148-185]
 • رشد اقتصادی بررسی تطبیقی اثر اندازة دولت بر رشد اقتصادی در دو حوزة کشورهای اپک و OECD به روش رگرسیون پنل آستانه‌ای [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 68-92]
 • رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 109-133]
 • ریشه‌های مشخصه تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر تولید فرآورده‌های انرژی:رویکرد ضرایب فزاینده کلان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 186-211]
 • رگرسیون پنل آستانه‌ای بررسی تطبیقی اثر اندازة دولت بر رشد اقتصادی در دو حوزة کشورهای اپک و OECD به روش رگرسیون پنل آستانه‌ای [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 68-92]
 • رویکرد اسلامی نگرشی بر نوآفرینی و بازآرایی نظام حقوق مالکیت معنوی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-51]

س

 • ساختار بازار تخمین قدرت بازاری و مقیاس تولید در صنعت نساجی ایران براساس رویکرد معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 120-142]
 • سازمان جهانی تجارت بررسی عوامل اقتصادی تأثیر‌گذار بر حقوق مالکیت فکری: مقایسة کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 145-172]
 • سامانة خبره تلفیقی کاربرد سامانة خبره تلفیقی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 42-66]
 • سامانة مبتنی بر پایگاه قواعد کاربرد سامانة خبره تلفیقی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 42-66]
 • سرمایة اجتماعی اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران؛ با رویکرد نوین [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 190-236]
 • سرمایة انسانی اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران؛ با رویکرد نوین [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 190-236]
 • سرمایه‌گذاری واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 44-62]
 • سیستم تقاضا بررسی الگوی تخصیصی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران (رویکرد سیستم تقاضای دیفرانسیلی) [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 94-121]
 • سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 80-119]

ش

 • شاخص اسراف شاخص اسراف در مصارف بخش خصوصی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 133-156]
 • شاخص فقر فازی سن اندازه‌گیری فقر (نسبی) در ایران با استفاده از منطق فازی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 53-78]
 • شاخص قیمت ثروت‌مدارانه نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 1-43]
 • شاخص قیمت مردم مدارانه نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 1-43]
 • شاخص قیمت مصرف کننده نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 1-43]
 • شبکة عصبی GMDH کاربرد سامانة خبره تلفیقی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 42-66]
 • شبیه‌سازی بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 64-87]
 • شبیه‌سازی تخمین تقاضای بلندمدت انرژی در بخش صنایع و معادن به روش دو مرحله‌ای و شبیه‌سازی اثرات افزایش قیمت انرژی بر کنترل مصرف [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-41]
 • شدت انرژی ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 174-191]
 • شکاف استاندارد و بهره‌وری شاخص اسراف در مصارف بخش خصوصی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 133-156]

ص

 • صادرات صنعت بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 109-133]
 • صادرات غیرنفتی بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 109-133]
 • صادرات کشاورزی بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 109-133]
 • صنایع تولیدی اندازة بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 160-189]
 • صنعت خودروی سواری برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 80-119]
 • صنعت نساجی تخمین قدرت بازاری و مقیاس تولید در صنعت نساجی ایران براساس رویکرد معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 120-142]

ض

 • ضرایب فزایندة کلان تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر تولید فرآورده‌های انرژی:رویکرد ضرایب فزاینده کلان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 186-211]
 • ضریب جینی بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 64-87]

ف

 • فناوری اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران؛ با رویکرد نوین [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 190-236]

ق

 • قدرت بازاری تخمین قدرت بازاری و مقیاس تولید در صنعت نساجی ایران براساس رویکرد معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 120-142]
 • قیمت انرژی ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 174-191]
 • قیمت انرژی تخمین تقاضای بلندمدت انرژی در بخش صنایع و معادن به روش دو مرحله‌ای و شبیه‌سازی اثرات افزایش قیمت انرژی بر کنترل مصرف [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-41]
 • قیمت حامل‌های انرژی بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 64-87]

ک

 • کدهای چهاررقمی ISIC اندازة بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 160-189]
 • کشش برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک (سال‌های 1388-1378) مطالعة موردی شهر کرمان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 237-258]

م

 • مدل تصحیح خطای پانل بررسی رابطة بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از مدل هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل چندمتغیره [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 148-185]
 • مدل قیمت هدانیک برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک (سال‌های 1388-1378) مطالعة موردی شهر کرمان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 237-258]
 • مسکن برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک (سال‌های 1388-1378) مطالعة موردی شهر کرمان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 237-258]
 • مصرف انرژی بررسی رابطة بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از مدل هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل چندمتغیره [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 148-185]
 • معادلات ساختاری تخمین قدرت بازاری و مقیاس تولید در صنعت نساجی ایران براساس رویکرد معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 120-142]
 • معیارهای اسراف شاخص اسراف در مصارف بخش خصوصی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 133-156]
 • مکان‌یابی مکان‌یابی بهینة جایگاه‌های سوخت‌گیری (مطالعة موردی مناطق 22 گانة شهر تهران) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 79-108]
 • مکان‌یابی بهینه مکان‌یابی بهینة جایگاه‌های سوخت‌گیری (مطالعة موردی مناطق 22 گانة شهر تهران) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 79-108]
 • منطق فازی اندازه‌گیری فقر (نسبی) در ایران با استفاده از منطق فازی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 53-78]

ن

 • نابرابری تورمی نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 1-43]
 • نابرابری درآمد و ثروت نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 1-43]
 • ناکارایی X برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 80-119]
 • ناکارایی تخصیص برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 80-119]
 • نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 44-62]
 • نوآفرینی نگرشی بر نوآفرینی و بازآرایی نظام حقوق مالکیت معنوی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-51]

و

 • ورشکستگی کاربرد سامانة خبره تلفیقی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 42-66]
 • ویژگی‌های صنایع ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 174-191]

ه

 • هزینة استفاده از سرمایه واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 44-62]
 • هزینة رفاهی انحصار برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 80-119]
 • هم انباشتگی پانل بررسی رابطة بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از مدل هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل چندمتغیره [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 148-185]
 • همجمعی واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 44-62]