نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثرات نامتقارن بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار‌ تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 183-222]
 • ادوار تجاری بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار‌ تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 183-222]
 • ایران تأثیر سرمایة کارآفرینی بر تولید و رشد بخش صنعت ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 211-247]
 • استقراض بهرة پولی (ربا) و بحران مالی [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 39-68]
 • اقتصاد ایران بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار‌ تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 183-222]
 • اقتصاد ایران تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی: رویکرد هدفگذاری تورمی انعطاف پذیر [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 91-130]
 • الگوی خودرگرسیون گسترده وقفه(ARDL) اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 69-90]
 • امنیت غذایی ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387 [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 149-174]
 • انتخاب گسسته برآورد و پیش‏بینی تابع احتمال خرید اتومبیل نو [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 223-243]
 • انفکاک بهرة پولی (ربا) و بحران مالی [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 39-68]

ب

 • بحران مالی بهرة پولی (ربا) و بحران مالی [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 39-68]
 • برنامه‌ریزی غیرخطی برآورد تولید بهینة نفت خام ایران و سرمایه‌گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 1-37]
 • بیکاری اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 81-115]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 118-148]

پ

 • پانل پویا بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 118-148]
 • پانل سیستمی بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرایند تولید زیربخش‌های 23 گانة صنعت رویکرد پانل سیستمی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 59-79]

ت

 • تابع تولید تأثیر سرمایة کارآفرینی بر تولید و رشد بخش صنعت ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 211-247]
 • تحلیل واریانس ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387 [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 149-174]
 • تغییرات جبرانی بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 161-187]
 • تغییرات معادل بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 161-187]
 • تلفن ثابت تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 131-159]
 • تمرکز ارزیابی رابطة ساختار بازار و قیمت گذاری در صنایع ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 189-209]
 • توابع عکس‌العمل آنی ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387 [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 149-174]
 • تورم اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 81-115]
 • تورم اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 69-90]
 • تورم اقتصادی بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 27-58]

ح

 • حباب قیمتی بهرة پولی (ربا) و بحران مالی [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 39-68]

خ

 • خانوار برآورد و پیش‏بینی تابع احتمال خرید اتومبیل نو [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 223-243]
 • خانوارهای شهری بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 161-187]
 • خودرگرسیون برداری ساختاری اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 81-115]
 • خودگرسیون برداری ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387 [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 149-174]

د

 • درآمد معادل بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 161-187]

ر

 • رابطه فیشر بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 1-25]
 • رویکرد بیزی بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 27-58]

ز

 • زیربخش‌های ISIC صنعت بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرایند تولید زیربخش‌های 23 گانة صنعت رویکرد پانل سیستمی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 59-79]

س

 • ساختار سنی جمعیت اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 69-90]
 • سیاست پولی بهینه تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی: رویکرد هدفگذاری تورمی انعطاف پذیر [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 91-130]
 • سری‌زمانی تأثیر سرمایة کارآفرینی بر تولید و رشد بخش صنعت ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 211-247]
 • سرمایة کارآفرینی تأثیر سرمایة کارآفرینی بر تولید و رشد بخش صنعت ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 211-247]
 • سرمایه انسانی بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 118-148]
 • سرمایه‌گذاری برآورد تولید بهینة نفت خام ایران و سرمایه‌گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 1-37]
 • سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 131-159]

ش

 • شاخص مالم‌کوئیست بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 118-148]
 • شاخص‌های رفاهی تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 131-159]
 • شکنندگی بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 27-58]
 • شوک‌های پولی بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار‌ تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 183-222]

ص

 • صنایع متوسط و بزرگ ایران بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 118-148]
 • صنعت ارزیابی رابطة ساختار بازار و قیمت گذاری در صنایع ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 189-209]

ط

 • طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرایند تولید زیربخش‌های 23 گانة صنعت رویکرد پانل سیستمی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 59-79]

ع

 • عدم اطمینان مدل بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 27-58]

ف

 • فرضیة دوران زندگی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 69-90]

ق

 • قیمت حامل‌های انرژی تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی: رویکرد هدفگذاری تورمی انعطاف پذیر [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 91-130]
 • قیمت گذاری ارزیابی رابطة ساختار بازار و قیمت گذاری در صنایع ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 189-209]

ک

 • کالاهای اساسی بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 161-187]
 • کالری دریافتی ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387 [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 149-174]
 • کشش درآمدی تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 131-159]
 • کشش‌ قیمتی تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 131-159]
 • کنترل بهینه تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی: رویکرد هدفگذاری تورمی انعطاف پذیر [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 91-130]

م

 • مارکوف – سوئیچینگ بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار‌ تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 183-222]
 • مالکیت خودرو برآورد و پیش‏بینی تابع احتمال خرید اتومبیل نو [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 223-243]
 • میانگین‌گیری بیزی بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 27-58]
 • مدل تصحیح خطای برداری ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387 [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 149-174]
 • مدل رشد درونزا تأثیر سرمایة کارآفرینی بر تولید و رشد بخش صنعت ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 211-247]
 • مدل لاجیت برآورد و پیش‏بینی تابع احتمال خرید اتومبیل نو [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 223-243]
 • منحنی فیلیپس اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 81-115]

ن

 • نایرو(NAIRU) اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 81-115]
 • نرخ بهره بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 1-25]
 • نرخ بهره بهرة پولی (ربا) و بحران مالی [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 39-68]
 • نرخ تورم بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 1-25]
 • نظریه‌های رشد و کارآفرینی تأثیر سرمایة کارآفرینی بر تولید و رشد بخش صنعت ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 211-247]
 • نفت خام برآورد تولید بهینة نفت خام ایران و سرمایه‌گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 1-37]

ه

 • هدفمندی یارانه‌ها تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی: رویکرد هدفگذاری تورمی انعطاف پذیر [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 91-130]
 • هزینة برق بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرایند تولید زیربخش‌های 23 گانة صنعت رویکرد پانل سیستمی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 59-79]
 • هزینة نهایی ارزیابی رابطة ساختار بازار و قیمت گذاری در صنایع ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 189-209]
 • هزینه‌های مالی بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 1-25]
 • هستة تورم اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 81-115]
 • هم-انباشتگی ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387 [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 149-174]
 • همجمعی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 69-90]

ی

 • یارانه بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 161-187]
 • یارانه غذایی ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387 [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 149-174]