نویسنده = حسن درگاهی
ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 1-32

حسن درگاهی؛ مهدی هادیان


تأمین مالی کارایی انرژی: مورد اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 19-20، اسفند 1393، صفحه 29-58

حسن درگاهی؛ کاظم بیابانی خامنه