نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش بهبود عملکرد دانش‌آموزان دختر از طریق ارائه بازخورد عملکرد نسبی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 133-157]

ا

 • اپک و ایران تبیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نظام ارزی در ایران و سایر کشورهای عضو اپک [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 35-59]
 • ایران اثر سیاست‏ توسعه صادرات بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 97-132]
 • اعتبار بانکی و سرمایه فیزیکی تحلیل نظری تأثیر نوآوری‌های مالی بر نوسان اهرم مالی و بروز بحران مالی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 131-150]
 • اقتصاد ایران هدف‌گذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تاکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه تصادفی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-37]
 • اقتصاد ایران بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و سیاستی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران: یک رویکرد SVAR [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 1-33]
 • اقتصاد سنجی داده‌های خرد استفاده از الگوهای متغیر وابسته گسسته در تحلیل رفتار مصرفی خانوار (مورد مصرف دخانیات) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 191-215]
 • الگوی SVAR بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و سیاستی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران: یک رویکرد SVAR [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 1-33]
 • الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران به کمک الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 1-23]
 • اهرم مالی تحلیل نظری تأثیر نوآوری‌های مالی بر نوسان اهرم مالی و بروز بحران مالی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 131-150]

ب

 • بازخورد عملکرد نسبی بهبود عملکرد دانش‌آموزان دختر از طریق ارائه بازخورد عملکرد نسبی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 133-157]
 • بانک مرکزی آثار مطالبات معوق بانکی بر تولید و تورم [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 158-189]
 • بحران مالی تحلیل نظری تأثیر نوآوری‌های مالی بر نوسان اهرم مالی و بروز بحران مالی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 131-150]
 • برنامه پنجم توسعه بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 25-45]
 • بهره وری بهبود عملکرد دانش‌آموزان دختر از طریق ارائه بازخورد عملکرد نسبی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 133-157]

پ

 • پیش‌بینی مصرف برق ارائه مدل پیش‌بینی مصرف سالیانه برق در ایران با استفاده از شبکه‌عصبی نارکس و بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر آن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 89-113]
 • پیش‌بینی نرخ رشد پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران به کمک الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 1-23]

ت

 • تابع تولید مرز تصادفی بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 105-131]
 • تسهیلات صادراتی بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 81-104]
 • تقاضای دخانیات استفاده از الگوهای متغیر وابسته گسسته در تحلیل رفتار مصرفی خانوار (مورد مصرف دخانیات) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 191-215]
 • تقاضای سرمایه‌گذاری خانوار در مستغلات نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 69-87]
 • تکانه سیاستی بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و سیاستی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران: یک رویکرد SVAR [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 1-33]
 • تکانه قیمتی بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و سیاستی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران: یک رویکرد SVAR [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 1-33]
 • تکنیک همبستگی با وقفه‌های گسترده نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 69-87]
 • تمایل به پرداخت برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصول ارگانیک مرغ سبز به روش دو مرحله‌ای هکمن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 115-130]
 • توبیت استفاده از الگوهای متغیر وابسته گسسته در تحلیل رفتار مصرفی خانوار (مورد مصرف دخانیات) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 191-215]
 • توزیع درآمد بررسی شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان خراسان رضوی (1391-1385) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 133-155]
 • توزیع درآمد بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 81-104]
 • توسعه مالی بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 81-104]

د

 • داده‌های تابلویی پویا بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 105-131]
 • دو مانعی استفاده از الگوهای متغیر وابسته گسسته در تحلیل رفتار مصرفی خانوار (مورد مصرف دخانیات) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 191-215]

ر

 • رشد اقتصادی تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 47-74]
 • رفاه خانوار تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 75-96]
 • روش پویای سیستمی آثار مطالبات معوق بانکی بر تولید و تورم [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 158-189]
 • روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 39-67]

س

 • ساختار سنی جمعیت نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 69-87]
 • سیاست پولی بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 61-80]
 • سیاست توسعه صادرات غیرنفتی اثر سیاست‏ توسعه صادرات بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 97-132]
 • سیاست‌های مالیاتی بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 25-45]
 • سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 25-45]
 • سیستم تقاضای خطی تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 75-96]
 • سطح قیمت‌ها تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 75-96]

ش

 • شاخص تغییرات جبرانی تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 75-96]
 • شاخص‌های اندازه‌گیری فقر بررسی شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان خراسان رضوی (1391-1385) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 133-155]
 • شبکه عصبی پرسپترون ارائه مدل پیش‌بینی مصرف سالیانه برق در ایران با استفاده از شبکه‌عصبی نارکس و بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر آن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 89-113]
 • شبکه عصبی نارکس ارائه مدل پیش‌بینی مصرف سالیانه برق در ایران با استفاده از شبکه‌عصبی نارکس و بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر آن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 89-113]

ص

 • صادرات بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 105-131]
 • صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 105-131]

ع

 • عدالت و نابرابری بررسی شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان خراسان رضوی (1391-1385) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 133-155]
 • عوامل اثرگذار تبیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نظام ارزی در ایران و سایر کشورهای عضو اپک [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 35-59]

ف

 • فقر بررسی شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان خراسان رضوی (1391-1385) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 133-155]

ق

 • قاعده بهینه پولی هدف‌گذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تاکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه تصادفی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-37]
 • قاعده پولی بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 61-80]
 • قیمت دارایی هدف‌گذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تاکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه تصادفی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-37]

ک

 • کارآیی فنی بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 105-131]
 • کشورهای MENA تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 39-67]
 • کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 47-74]
 • کیفیت قوانین تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 39-67]
 • کنترل بهینه تصادفی هدف‌گذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تاکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه تصادفی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-37]

م

 • متغیر وابسته گسسته استفاده از الگوهای متغیر وابسته گسسته در تحلیل رفتار مصرفی خانوار (مورد مصرف دخانیات) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 191-215]
 • محصولات ارگانیک برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصول ارگانیک مرغ سبز به روش دو مرحله‌ای هکمن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 115-130]
 • مخارج نظامی تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 47-74]
 • میداس پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران به کمک الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 1-23]
 • مدل آریما ارائه مدل پیش‌بینی مصرف سالیانه برق در ایران با استفاده از شبکه‌عصبی نارکس و بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر آن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 89-113]
 • مدل پانل پویا تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 47-74]
 • مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 61-80]
 • مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید اثر سیاست‏ توسعه صادرات بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 97-132]
 • مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 39-67]
 • مدل سولوی‌تعمیم‌یافته تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 47-74]
 • مدل هکمن برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصول ارگانیک مرغ سبز به روش دو مرحله‌ای هکمن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 115-130]
 • مرغ سبز برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصول ارگانیک مرغ سبز به روش دو مرحله‌ای هکمن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 115-130]
 • مطالبات معوق آثار مطالبات معوق بانکی بر تولید و تورم [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 158-189]
 • منطقه روستایی تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 75-96]
 • منطقه شهری تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 75-96]
 • موسسات اعتبار صادراتی بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 81-104]

ن

 • نابرابری درآمد بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 81-104]
 • نرخ ارز بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 61-80]
 • نرخ ارز تبیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نظام ارزی در ایران و سایر کشورهای عضو اپک [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 35-59]
 • نرخ تورم تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 39-67]
 • نرخ سود بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 61-80]
 • نظام ارزی تبیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نظام ارزی در ایران و سایر کشورهای عضو اپک [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 35-59]
 • نظام بانکی آثار مطالبات معوق بانکی بر تولید و تورم [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 158-189]
 • نوآوری مالی تحلیل نظری تأثیر نوآوری‌های مالی بر نوسان اهرم مالی و بروز بحران مالی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 131-150]

ه

 • هدف‌گذاری تورم هدف‌گذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تاکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه تصادفی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-37]
 • هدفمندسازی یارانه‌ها ارائه مدل پیش‌بینی مصرف سالیانه برق در ایران با استفاده از شبکه‌عصبی نارکس و بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر آن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 89-113]
 • هکیت استفاده از الگوهای متغیر وابسته گسسته در تحلیل رفتار مصرفی خانوار (مورد مصرف دخانیات) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 191-215]
 • همجمعی نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 69-87]
 • همجمعی بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 25-45]