نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون کران‌ها تأمین مالی کارایی انرژی: مورد اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 29-58]

ا

 • اثرات نامتقارن بررسی آثار نامتقارن قیمت گاز طبیعی بر مصرف آن در بخش خانگی [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 1-27]
 • ایران هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 13-34]
 • ارزش دلار اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 111-142]
 • اشتغال زنان تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 75-91]
 • الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 111-142]
 • الگوی تصحیح خطا تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 135-167]
 • الگوی تصحیح خطا بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 59-74]
 • الگوریتم جستجوی گرانشی شبیه‌سازی تابع تقاضای بیمه عمر با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 143-163]
 • الگوریتم فاخته بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 111-134]
 • الگوریتم کرم شب تاب بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 111-134]

ب

 • بخش خانگی بررسی آثار نامتقارن قیمت گاز طبیعی بر مصرف آن در بخش خانگی [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 1-27]
 • بیمه عمر شبیه‌سازی تابع تقاضای بیمه عمر با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 143-163]
 • بندر شهید رجایی تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 135-167]
 • بهینه‌سازی بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 111-134]

ت

 • تابع تقاضا شبیه‌سازی تابع تقاضای بیمه عمر با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 143-163]
 • تابع تولید پول الکترونیک و اثر آن بر نقش بانک مرکزی در مدیریت سیاست پولی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 93-109]
 • تابع تولید نقش انرژی در فرایند تولید بخش صنعت و معدن [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 1-15]
 • تثبیت‌کننده‌های خودکار بررسی مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار مالی و تعدیل سیکلهای تجاری با استفاده از رهیافت تجزیه موجک [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 17-57]
 • تحصیلات تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 75-91]
 • تراز تجاری اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 111-142]
 • ترکیب مالیاتی ترکیب مالیاتی و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 169-193]
 • تقاضای برق بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 111-134]
 • تقاضای ورود کشتی تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 135-167]
 • تکنیک همبستگی با وقفۀ گسترده تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 135-167]
 • توسعه مالی تأمین مالی کارایی انرژی: مورد اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 29-58]

خ

د

 • درآمد سرانه تاثیر سطح توسعه یافتگی بر نسبت مواجهه‌ی خانوارهای شهری با هزینه زیاد سلامت در ایران 1390-1384 [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 59-77]

ر

 • رشد اقتصادی ترکیب مالیاتی و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 169-193]
 • رگرسیون خوشه ای هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 13-34]
 • رهیافت موجک بررسی مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار مالی و تعدیل سیکلهای تجاری با استفاده از رهیافت تجزیه موجک [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 17-57]
 • روش ARDL اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 111-142]
 • روش ARDL بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 79-109]
 • روش میانگین گروهی تلفیقی(PMG) ترکیب مالیاتی و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 169-193]

س

 • ساختار سنی جمعیت بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 59-74]
 • سرمایه اجتماعی بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 79-109]
 • سیکلهای تجاری بررسی مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار مالی و تعدیل سیکلهای تجاری با استفاده از رهیافت تجزیه موجک [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 17-57]
 • سن تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 75-91]

ش

 • شبیه سازی شبیه‌سازی تابع تقاضای بیمه عمر با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 143-163]
 • شبیه‌سازی تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 135-167]
 • شبیه‌سازی پویا اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 111-142]
 • شدت انرژی تأمین مالی کارایی انرژی: مورد اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 29-58]
 • شکاف کارایی انرژی تأمین مالی کارایی انرژی: مورد اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 29-58]
 • شهری و روستایی تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 75-91]

ق

 • قیمت نفت اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 111-142]

ک

م

 • مالیات بر درآمد بررسی مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار مالی و تعدیل سیکلهای تجاری با استفاده از رهیافت تجزیه موجک [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 17-57]
 • مدل تصحیح خطا اثر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر مصرف در ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 165-181]
 • مدل لوجیت تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 75-91]
 • مشخصات جمعیتی هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 13-34]
 • مصرف اثر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر مصرف در ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 165-181]
 • مقیاس معادل فرزند هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 13-34]
 • میل نهایی به مصرف بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 59-74]
 • منحنی انگل هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 13-34]
 • منحنی روتبارت هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 13-34]

ن

 • نابرابری درآمد تاثیر سطح توسعه یافتگی بر نسبت مواجهه‌ی خانوارهای شهری با هزینه زیاد سلامت در ایران 1390-1384 [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 59-77]
 • نرخ بیکاری تاثیر سطح توسعه یافتگی بر نسبت مواجهه‌ی خانوارهای شهری با هزینه زیاد سلامت در ایران 1390-1384 [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 59-77]
 • نرخ تورم تاثیر سطح توسعه یافتگی بر نسبت مواجهه‌ی خانوارهای شهری با هزینه زیاد سلامت در ایران 1390-1384 [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 59-77]
 • نوسانات درآمدهای نفتی بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 79-109]
 • نوسانات نرخ ارز واقعی موثر اثر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر مصرف در ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 165-181]

و

 • واردات و صادرات کالا تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 135-167]

ه

 • هزینه سلامت تاثیر سطح توسعه یافتگی بر نسبت مواجهه‌ی خانوارهای شهری با هزینه زیاد سلامت در ایران 1390-1384 [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 59-77]
 • هزینه فرزند هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 13-34]
 • همجمعی پول الکترونیک و اثر آن بر نقش بانک مرکزی در مدیریت سیاست پولی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 93-109]
 • همجمعی بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 59-74]
 • همجمعی نقش انرژی در فرایند تولید بخش صنعت و معدن [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 1-15]
 • همجمعی اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 111-142]