بررسی مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار مالی و تعدیل سیکلهای تجاری با استفاده از رهیافت تجزیه موجک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده‌ی اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

به طور معمول، در یک نظام مالی، تثبیت‌کننده‌های خودکار مالی به جهت کمک به تثبیت نوسانات بخش ادواری تولید یا سیکلهای تجاری وجود دارند. این مقاله یک تحلیل تجربی درمورد نقش تثبیت‌کننده خودکار مالیات بر درآمد را با استفاده از یک مدل خود رگرسیون برداری ساختاری ارائه می‌دهد. این مطالعه همچنین به بررسی ارتباط بین مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار طی یک مدل تجربی که در برگیرنده نقش و اثرات وابسته به ابزار مالیات بر درآمد با توجه ارتباط متقابل بین مالیات بر درآمد، قیمت نفت و سیکلهای تجاری است، می‌پردازد. در این مطالعه تحلیل ضریب همبستگی متقاطع نشان داد که در کل دوره مورد بررسی بخش ادواری یا سیکلی قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی یک متغیر پیشرو نسبت به ادوار مالیات بر درآمد محسوب می‌شود. از طرف دیگر تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی بخش ادواری تولید ناخالص داخلی نشان داد که تکانه‌های مالیات بر درآمد، سهم اندکی را در توضیح سیکلهای تجاری در ایران دارد. این مطالعه همچنین نشان داد که مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار، طی دو دوره زمانی متفاوت رفتار نامتقارنی را درتعدیل سیکلهای تجاری از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate Income-tax as an automatic stabilizer and business cycles adjustment with Wavelet spectrum analysis approach

نویسندگان [English]

  • Vida Varahrami 1
  • Keyvan Shahab Lavasani 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University.
2 Ph.D. candidate, Tehran University, Department Of Economics
چکیده [English]

Generally the automatic stabilizers exist in the fiscal system so as to contribute to stabilize the cyclical fluctuations of output or business cycles adjustment. This paper presents an empirical analysis of the effects of automatic fiscal stabilizers on business cyclesadjustment using the structural vector autoregressive model.
This paper investigates the relevance of income- tax as an automatic fiscal stabilizer in Iran economy by an empirical analysis of the role and impact thereof with regard to the main aspects of interaction between income- tax, oil price over the business cycles. In this study, cross-correlation coefficient analysis shows that: oil price and output cycles are considered as leading indicator compared with income- tax cycles.
The forecast error of Variance Decomposition of GDP cycles also showed that income- tax shocks have relatively small share in explanation business cycles fluctuations. This study also showed that income- tax as an automatic fiscal stabilizer have had an asymmetric behavior on business cycles adjustment in two different sample periods. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • automatic fiscal stabilizer
  • income- tax
  • business cycles
  • structural vector autoregressive
  • Wavelet spectrum analysis approach
1- افشاری زهرا، جوان موراشین، شیرین بخش ماسوله شمس اله، 1391، اثر تثبیت کنندگی خودکار سیاست‌های مالی بر سیکل تجاری در کشورهای منتخب عضو اوپک، پژوهشنامه اقتصادی، 12(47)، 50-21.

2-Abel, A.B. and Bernanke, B.S. (2001). Macroeconomics. 4th ed. Boston: Addison Wesley Longman.

3-Auerbach, Alan, (2002), Is There a Role for Discretionary Fiscal Policy?, Conference held in sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City on Rethinking Stabilization Policy, Jackson Hole, WY, 29-31.

4- Basu, Susanto, and Alan Taylor. (1999), Business Cycles in International Historical Perspective, NBER Working Paper No. 7090.

5- Blanchard, O. (2000). Commentary on Cohen and Follette. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 6(1) 69-74.

6- Blanchard, O.J. and D. Quah, (1989), The dynamic affects of aggregand supply disturbances, American Economic Review, 79, 655–673.

7- Blanchard, Olivier J., and Roberto Perotti, (2002), An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output. Quarterly Journal of Economcis, 17, 1329-1368.

8- Breitung, J., Brüggemann, R., Lütkepohl, H., (2004). Structural Vector Autoregressive Modeling and Impulse Responses. In Lütkepohl, H. & Krätzig, M. (Eds.) Applied Time Series Econometrics. Cambridge: Cambridge University Press.

9-Clarida, R.H., Gali, J., (1994). Source of real exchange rate fluctuations: how important are nominal shocks? Carnegie Rochester Conference Series on Public Policies, 2, 41-56.

10-Comley B, Anthony S and Ferguson B, (2002), The effectiveness of fiscal policy in Australia- selected issues, Paper presented to the Bank of Italy Fiscal Policy Workshop, Perugia.

11- Christiano, Lawrence (1984), A Reexamination of the Theory of Automatic Stabilizers, in Carnegie- Rochester Conference Series on Public Policy, 147-206.

12- Dickey, D. and Fuller, W. (1979), Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431

13- Dinga Emil, (2009), Despre stabilizatorii fiscali automaţi, 21, http://www.edinga.ro/site/vezistudiu.php?id=6

14- Hall, R. E. (1978). Stochastic implications of the life cycle–permanent income hypothesis: theory and evidence. Journal of Political Economy 86, 971–87

15- Hodrick, R.J. Prescot, E.C. (1997). "Postwar US business cycles: an empirical investigation". Journal of Money, Credit, and Banking, 29(1), 1–16.

16- Huang, Y., Guo, F., (2007). The role of oil price shocks on China's real exchange rate. China Economic Review 18, 403-416.

17- Hylleberg, S., R. F. Engle, C. W. J. Granger, and B. S. Yoo. (1990). Seasonal integration and cointegration. Journal of Econometrics 44: 215–238

18- R.G. King and S.T. Rebelo.(1993), Low frequency filtering and real business cycles. Journal of Economic Dynamics and Control, 17.

19- Korhonen, I., Mehrotra, R. N.( 2009), Real exchange rate, output and oil: Case of four large energy producers,”Institute for Economies in Transition, BOFIT Discussion papers from Bank of Finland, 6.

20- Mehrara, M. Niki Oskoui, K. (2007), The Sources Of Macroeconomic Fluctuations In Oil Exporting Countries: A Comparative Study, Economic Modeling, 24,365-379.

21- McKay A, Reis R, (2013), The Role of Automatic Stabilizers in the U.S. Business Cycle, NBER Working Paper No. 19000

22- Organization for Economic Co-operation and Development. (1993). Automatic stabilizers: their extent and role. OECD Economic Outlook, 53, 37-44.

23- Organization for Economic Co-operation and Development. (1999). The size and role of automatic fiscal Stabilizers. OECD Economic Outlook, 66, 137-149.

24- Romer, Christina. (1999), “Changes in Business Cycles: Evidence and Explanations,” Journal of Economic Perspectives, 23-44.

25- Romer David, H. and Christina Romer, (1994),” What Ends Recessions?" NBER Macroeconomics Annual, 9, 13-57

26- Sims, C.A. (1980), Macroeconomics and reality, Econometrica, 48, 1–48.

27-Van den Noord, P. (2000). The Size and Role of Automatic Fiscal Stabilizers in the 1990s and Beyond. OECD Working Paper No. 230