بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

 • غفوری، رضا [1] کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • غلامی، امین [1] کارشناس ‌ارشد علوم ‌اقتصای‌ دانشکده ‌اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
 • غلامی، فرشید [1] کارشناس ارشد دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
 • غنی زاده، فهیمه [1] کارشناس ارشد اقتصاد

ف

ق

ک

گ

ل

 • لاجوردی، حسن [1] دانشجوی دکترای علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
 • لایق، جابر [1] کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهتشی
 • لیلیان، ندا [1] دانشجوی دکتری اقتصاد

م

ن

و

ه

ی

 • یادگار، زینب [1] دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
 • یاسمی، کژال [1] کارشناس‌ارشد اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی
 • یاوری، کاظم [1] عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 • یزدانی، مهدی [2] استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
 • یزدانی، مهدی [1] استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • یزدانی، مهدی [1] استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • یزدانی، مهدی [1] گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • یوسفی، محمدقلی [1] عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
 • یوسفی، محمدقلی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی