اقتصاد و الگو سازی (JEM) - اصول اخلاقی انتشار مقاله