شبیه‌سازی تابع تقاضای بیمه عمر با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه بیمه عمر، با توجه به گسترش وسیع در جهان به خصوص در کشورهای توسعه یافته، نقش مهمی در اقتصاد این کشورها ایفا می­کند. با وجود کارکردهای بسیار در زمینه­ی بیمه عمر، این صنعت در ایران، مانند اکثر کشورهای درحال توسعه ناشناخته باقی مانده و نقش آن در اقتصاد کشور و زندگی خانواده­ها ناچیز است. بنابراین در این مقاله به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران به شبیه­سازی تابع تقاضای بیمه عمر در سه فرم از معادلات غیرخطی (کاب داگلاس، درجه دوم و نمایی) با استفاده از الگوریتم بهینه­سازی جستجوی گرانشی پرداخته شده و متغیرهای میزان بیمه عمر فروخته شده واقعی سرانه، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه، احتمال فوت، نرخ باسوادی، بار تکفل و نرخ تورم طی دوره زمانی (1392- 1355) در این معادلات بسط داده  شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد فرم کاب داگلاس تقاضای بیمه عمر نتایج بهتری را در مقایسه با دو فرم دیگر ارائه می­دهد. بر این اساس تولید ناخالص داخلی سرانه (به عنوان نمادی از درآمد)، نرخ باسوادی، نرخ تورم، بار تکفل و احتمال مرگ از عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر است که درآمد، نرخ باسوادی، بار تکفل و احتمال مرگ، اثر مثبت بر تقاضا دارند و در مقابل، نرخ تورم اثر منفی بر تقاضای بیمه عمر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Simulation of Demand Function of Life Insurance using Gravitational Search Algorithm

نویسندگان [English]

  • Ali Tahmoorespur 1
  • Mahdi Behnameh 2
1 Ph.D Student in Economics, International Campus, Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Nowadays, life insurance plays a major role in the economy of different countries especially developed countries. Despite the numerous applications of life insurance, this service has remained less popular in Iran just like other developing countries, and its role in Iranian economy and the lives of Iranian people is not significant. Therefore this research studies the factors affecting the demand of life insurance in Iran by simulation  of the function of demand for life insurance in three forms of non-linear equations (Cobb-Douglas, quadratic and exponential) using gravitational search optimization algorithm. The variables of real per capita sold life insurance, real GDP per capita, the probability of death, literacy, responsibility and inflation rate between 1978 and 2013 are expanded in these equations. The findings of the study showed that Cobb-Douglas's form of demand for life insurance presents better results in comparison with the two other forms. Accordingly, GPD per capita (as a symptom of income), literacy, responsibility and death probability have significant impact on the demand and by contrast, inflation rate have negative impact on demand for life insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance
  • Simulation
  • Gravitation Search Algorithm
  • Demand function
- احراری، مهدی و کاردگر، ابراهیم (1392) "اثر بیمه زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی"، پژوهشنامۀ بیمه، سال بیست و نهم،  شماره 2، تابستان 1393،  شماره مسلسل 114، صفحات 137 تا 162

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، اداره حسابهای اقتصادی، سالهای مختلف.

- پورپرتوی، میرطاهر ( ١٣٨٢ ) تخمین تابع تقاضای بیمه عمر و پیش بینی آن؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.

- سالنامه صنعت بیمه ایران، 1391 . دفتر برنامه ریزی و توسعه، اداره تحلیل‌های آماری، بیمه مرکزی ج.ا.ا، انتشارات پژوهشکده بیمه.

- سپهردوست، حمید و سمانه ابراهیم‌نسب، سمانه (1392)؛ "چالش اقتصادی تقاضای بیمه عمر و کیفیت حکمرانی در کشورهای حال توسعه"، سیاست‌های راهبردی و کلان، سال اول پاییز 1392 شماره 3، صفحه 39-54.

- شاهانی، فهیمه پیکارجو، کامبیز و غفاری، فرهاد (1390)؛ "اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر درکشورهای منطقه منا"، فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال دوم، شماره پنجم،  تابستان 1390، صفحه 52-19.

- رجبیان، محمد اعظم (1385) "تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران با استفاده از الگوهای سری زمانی و مدل‌های ARDL"، فصلنامه بیمه، سال بیست و یکم،  شماره 2، تابستان 1385،  شماره مسلسل 82، صفحات 111تا 141.

- عباسی ابراهیم ,تقی آبادی معصومه (1390)، "اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی"، پژوهشنامه بیمه - 1390 - دوره : 26 - شماره : 4 - صفحه:57 -80.

- عباسی، ابراهیم و درخشیده، سمانه (1391)؛ "عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران"، پژوهشنامه بیمه زمستان1391، سال بیست و هفتم، شماره 4،  زمستان 1391، شماره مسلسل 108،صفحه 1-24.

- عباسی، زهرا (1376)؛ بررسی موانع توسعه مطلوب بیمه­های درمانی اختیاری در ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

- فتحی زاده، حمید ( ١٣٧۶ ) بررسی عوامل مؤثر بر بازار بیمه اشخاص در ایران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران.

- کاردگر، ابراهیم. (1376) تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه‌های زندگی در صنعت بیمه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده اقتصاد.

- مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، ١٣٥٦ – ١٣92

- مهدوی، غدیر و ماجد، وحید (1393)؛ "اثر عوامل کمی و کیفی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشور"، پژوهشنامۀ بیمه، سال بیست و نهم،  شماره 2، تابستان 1393،  شماره مسلسل 114، صفحات 37 تا 66.

- مهدوی، غدیر (1388)؛ "تقاضای بیمة عمر تصادفی: کاربردی از اقتصاد در شرایط عدم اطمینان"، تحقیقات اقتصادی، دانشکده­ی اقتصاد تهران، شماره­ی 88.

- مهدوی کلیشمی، غدیر و ماجد، وحید (1390)؛ "تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی مؤثر بر تقاضای بیمه­ی عمر در ایران"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی شماره 5 پاییز 1390.

- مهدوی، غدیر و  بخشی، فاطمه صغری (1390)؛ "اثر ریسک گریزی بر تقاضای بیمه عمر(مورد مطالعه: بازار بیمه عمر ایران)"، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق) سال بیست و ششم زمستان 1390 شماره 4 (پیاپی 104(.

- نوفرستی، محمد. "کشش درآمدی تقاضا برای بیمه عمر"، فصلنامه بیمه مرکزی ایران 1366، سال دوم، شماره(1)، صفحات 30-۲۳.

- هادیان، محمد، نصرت نژاد، شیرین و دشت بیاض، حسن (1390)؛ تخمین تابع تقاضای بیمه عمر و کشش درآمدی آن: 1386-1353، تصویر سلامت، دوره ۲،  شماره ۴،  سال ١٣٩٠، صفحه 27-23.

 

- Arena,M.(2006),”Does insurance market activity promote economic growth?”World bank policy research working paper , N. 4098.World BankWashington.D.C.

- Hwang, Tienyu & Brian Greenford (2005), "A Cross-Section Analysis of the Determinants of Life Insurance Consumption in Mainland China, Hong Kong, and Taiwan", Risk Management and Insurance Review, Vol. 8, No. 1, PP: 103-125.

- Ilhan EGE,& Taha Bahadır SARAÇ,,(2011), ”The relationship between insurance sector and economic growth :An economertric analysis”, INT.J.ECO.RES,2(2),1-9.

- Ibiwoye, A., & Ideji. J. O., & Babatunde O. O. (2010). The determinants of life insurance consumption in Nigeria: A CO-integration approach. International journal of academic research, 2(4):351 – 358.

- Kjosevski, J. (2012). The determinants of life insurance demand in central and Southeastern Europe. International Journal of Economics and Finance, 4(3): 237 – 247.

- Lewis, F. D., 1989, Dependents and the Demand for Life Insurance, American Economic Review, vol. 79 no 3, pp.452-467.

- Yaari, M., 1965,Uncertain Lifetime, Life Insurance and the Theory of the Consumer, Review of Economic Studies, no 32, pp. 137-150.

- Esmat Rashedi, Hossein Nezamabadi-pour, Saeid Saryazdi,(2009)," GSA: A Gravitational Search Algorithm", Information Sciences 179, 2232–2248.

- Behrang M.A., Assareh E., Ghalambaz M., Assari M.R., Noghrehabadi A.R.,( 2011). Forecasting future oil demand in Iran using GSA (Gravitational Search Algorithm)  Energy, Volume 36, Issue 9, September  Pages 5649-5654.