تأمین مالی کارایی انرژی: مورد اقتصاد ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

محدودیت‌ نقدینگیِ کارگزاران اقتصادی با اختلال در بهینه یابی منجر به انتخاب سطحی غیربهینه از متغیرهای تصمیم گیری می‌شود. در ادبیات اقتصاد انرژی نیز یکی از دلایل بروز شکاف کارایی انرژی به محدودیت‌های اعتباری و نواقص بازارهای سرمایه مربوط می‌شود. زیرا توسعه مالی علاوه بر رفع محدودیت‌های نقدینگی و انباشت بیشتر سرمایه، با تسریع پیشرفت فناوری می‌تواند تأثیر چشمگیری بر کارایی انرژی داشته باشد. در این پژوهش نقش اعتبارات بانکی، به عنوان شاخصی از توسعه مالی، بر بهبود کارایی انرژی اقتصاد ایران، با مطالعه دوره 1353-1391 بررسی می‌شود. نتایج برآورد الگوهای پژوهش نشان می‌دهند که توسعه مالی و اعطای اعتبارات به طور مستقیم و از طریق رفع محدودیت‌های اعتباری با کاهش شدت انرژی و در نتیجه بهبود کارایی انرژی همراه بوده اما این اثربخشی از کانال بهبود بهره وری کل عوامل تولید نیست. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی، توسعه مالی از کانال بهبود فناوری منجر به افزایش کارایی انرژی در اقتصاد ایران نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy Efficiency Financing: Case of Iran

نویسندگان [English]

  • Hassan Dargahi 1
  • Kazem Biabany Khameneh 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Liquidity constraint of economic agents with disturbance in optimization leads to selection a non-optimal level of decision variables. In the energy economics literature also one reason of energy efficiency gap is related to credit constraint and capital market imperfections. Financial development by easing liquidity constraints also accelerates technological progress and could have a significant effect on energy efficiency. In present study the role of banks credits, as an indicator of financial development, on the energy efficiency of Iran’s economy in 1974-2012 was investigated. Results of the estimated models indicate that financial development through ease of credit constraints directly leads to decrease of energy intensity and therefore energy efficiency improvement, but this effectiveness does not via total factor productivity improvement. In the other words, in period of study financial development through improvement of technological progress does not lead to increase of Iran’s energy efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy intensity
  • Energy Efficiency Gap
  • Financial Development
  • Bounds Test
- ابراهیمی م.، آل مرادجبدرقی، م. (1391). "توسعه بازارهای مالی و مصرف انرژی در کشورهای گروه D8". پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 159-174، شماره 61

- اسدی،علی و اسماعیلی، سیدمیثم؛ (1392). "بررسی وجود رابطه ی پویا میان مصرف انرژی و توسعه ی مالی در ایران"، سیاست‌های راهبردی و کلان،  پاییز 1392، سال اول- شماره 3

- اولادی، مهدی مرادپور، ابراهیمی، محسن، ترکمان احمدی معصومه؛ (1391). "توسعه بازار مالی و تقاضای انرژی در ایران (طی سال‌های 1386- 1359)"، اقتصاد انرژی ایران، دوره 2، زمستان5، زمستان 1391

- صادقی سیدکمال، رنج پور رضا، مختارزاده خانقاهی نصرت؛ (1393). "مدل سازی رابطه بین مصرف برق و توسعه مالی در اقتصاد ایران"، اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)، بهار 1393 ، دوره  3 ، شماره  10.

- محمدزاده پرویز، بهبودی داود؛ (1392). "رابطه میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران"، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی.; 10 (39) :77-104

- Al-Mulali, U., & Lee, J. Y. (2013). “Estimating the Impact of the Financial Development on Energy Consumption: Evidence from the GCC (Gulf Cooperation Council) Countries”. Energy, 60, 215-221.

- Arcand, J. L., Berkes, E., & Panizza, U. (2012). Too much finance?, International Monetary Fund.

- Bagayev, I., & Najman, B. (2014). “Money to fill the gap? Local financial development and energy intensity in Europe and Central Asia”. http ://mpra.ub.uni-muenchen.de/55193/1/MPRA_paper_55193.pdf

- Bekaert, G., Harvey, C. R., & Lundblad, C. (2001). “Emerging Equity Markets and Economic Development”. Journal of Development Economics, 66(2), 465-504.

- Bekaert, G., Harvey, C. R., & Lundblad, C. (2005). “Does Financial Liberalization Spur Growth?” Journal of Financial Economics, 77(1), 3-55.

- Berry, L. (1984). “The Role of Financial Incentives in Utility-Sponsored Residential Conservation Programs: A Review of Customer Surveys”. Evaluation And Program Planning 7: 131–41.

- Blumstein, C., Krieg, B., Schipper, L., & York, C. (1980). “Overcoming Social and Institutional Barriers to Energy Conservation”. Energy, 5(4), 355-371.

- Cantore, N. (2011). Energy Efficiency in Developing Countries for the Manufacturing Sector. United Nations Industrial Development Organization.

- Comin, D., & Nanda, R. (2014). Financial Development and the Diffusion of Technologies.

- Cooper, R., & John, A. (1988). “Coordinating Coordination Failures in Keynesian Models”. The Quarterly Journal of Economics, 441-463.

- Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). “Does Trade Cause Growth?” American Economic Review, 379-399.

- Frankel, J. A., & Rose, A. K. (2005). “Is Trade Good or Bad for the Environment? Sorting Out the Causality”. Review of Economics and Statistics, 87(1), 85-91.

- Gillingham, K., & Palmer, K. (2013). “Bridging the Energy Efficiency Gap”. Resources for the Future Discussion Paper, 13-02.

- Golove WH, Eto J.H (1997) “Market Barriers to Energy Efficiency: A Critical Reappraisal of the Rationale for Public Policies to Promote Energy Efficiency”. Lawrence Berkeley National Laboratory, California (See Http://Eetd.Lbl.Gov/EA/EMP/Reports/38059.Pdf)

- Hansen, N. J. H., & Sulla, O. (2013). “Credit Growth in Latin America”, International Monetary Fund. No. 13/106.

- Hausman, J. A. (1979). “Individual Discount Rates and the Purchase and Utilization of Energy-Using Durables”. The Bell Journal of Economics, 33-54.

- Hermes, N., & Lensink, R. (2003). “Foreign direct investment, financial development and economic growth”. The Journal of Development Studies, 40(1), 142-163.

- Hicks, J. R. (1969). A Theory of Economic History. OUP Catalogue.

- Jaffe, A. B., & Stavins, R. N. (1994). “The Energy-Efficiency Gap What Does It Mean?” Energy Policy, 22(10), 804-810.

- Karanfil, F. (2009). “How Many Times Again Will We Examine the Energy-Income Nexus Using A Limited Range of Traditional Econometric Tools?” Energy Policy, 37(4), 1191-1194.

- Linares, P., & Labandeira, X. (2010). “Energy Efficiency: Economics and Policy”. Journal of Economic Surveys, 24(3), 573-592.

- Pang, J., & Wu, H. (2009). “Financial markets, financial dependence, and the allocation of capital”. Journal of Banking & Finance, 33(5), 810-818.

- Pender, J. L. (1996). “Discount Rates and Credit Markets: Theory and Evidence from Rural India”. Journal of Development Economics, 50(2), 257-296.

- Pesaran, M. H., Shin, Y. (1998). “An Autoregressive Distributed-Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis”. In Econometrics and Economic Theory in the 20th Century. The Ragnar Frisch Centennial Symposium (S. Str0m, Ed.), 371-413. Cambridge University Press,

- Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R.J. (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”. Journal of Applied Econometrics 16 289-326.

- Rioja, F., & Valev, N. (2014). “Stock markets, banks and the sources of economic growth in low and high income countries”. Journal of Economics and Finance, 1-19.

- Sadorsky, P. (2010). “The Impact of Financial Development on Energy Consumption in Emerging Economies”. Energy Policy, 38(5), 2528-2535.

- Saint-Paul, G. (1992). “Technological Choice, Financial Markets and Economic Development”. European Economic Review, 36(4), 763-781.

- Shahbaz, M., & Lean, H. H. (2012). “Does Financial Development Increase Energy Consumption? The Role of Industrialization and Urbanization in Tunisia”. Energy Policy, 40, 473-479.

- Stern, D. I. (2012). “Modeling International Trends in Energy Efficiency”. Energy Economics, 34(6), 2200-2208.

- Tadesse, S. (2007). “Financial Development and Technology”. William Davidson Institute Working Paper Number 879

- Tamazian, A., & Bhaskara Rao, B. (2010). “Do Economic, Financial and Institutional Developments Matter For Environmental Degradation? Evidence from Transitional Economies”. Energy Economics, 32(1), 137-145.

- Wurgler, J. (2000). “Financial markets and the allocation of capital”. Journal of Financial Economics, 58(1), 187-214.

- Zeren, F., & Koc, M. (2013). “The Nexus between Energy Consumption and Financial Development with Asymmetric Causality Test: New Evidence from Newly Industrialized Countries. International”, Journal of Energy Economics and Policy, 4(1), 83-91.