بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران.

2 استادیارگروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران.

چکیده

گسترش صادرات غیرنفتی یکی از الزامات مهم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در این راستا، کاهش ارزش پول داخلی به عنوان یکی از راه‌های دست‌یابی به این هدف مطرح است هدف پژوهش حاضر ارائه‌ی بینشی جدید در رابطه با نحوه‌ی اثرگذاری نرخ ارز بر تورم کالاهای صادراتی غیرنفتی است. برای این منظور، از الگوی خورگرسیون برداری آستانه‌ای استفاده شد تا موضوع عبور نرخ ارز طی سال‌های 1395:4 – 1376:2 به صورت غیرخطی بررسی شود. طبق نتایج تحقیق، تکانه‌ی نرخ ارز با پاسخ مثبت شاخص تورم کالاهای صادراتی غیرنفتی همراه است. در عین حال، اثرگذاری تکانه‌ی مذکور قبل و بعد از تورم فصلی 8/0 % متفاوت است. به گونه‌ای که اگر تورم کالاهای صادراتی بیش‌تر از آستانه باشد، واکنش مثبت و شدیدتری نسبت به تکانه‌ی نرخ ارز خواهد داشت. این نتیجه را می‌توان به وابسته بودن فرآیند تولید به کالاهای واسطه‌ای وارداتی نسبت داد. بر این اساس، نمی‌توان انتظار داشت با کاهش ارزش پول ملی رقابت‌پذیری بین‌المللی برای صادرات غیرنفتی ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigating into the threshold effect of the exchange rate on inflation of non-oil export goods in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehdi Pazham 1
  • Hassan Tahsili 2
  • Mehdi Behname 2
1 Ph.D. Student in economics, International campus of ferdowsi university of mashhad
2 Assistant Professor, Department of Economics, Ferdowsi University Of Mashhad
چکیده [English]

Non-oil exports are one of the important requirements in the Iranian economy. In this regard, currency depreciation is one of the ways to achieve this goal.
The purpose of the present study is to provide a new insight into the way the exchange rate influences the inflation of non-oil exports. For this purpose, a threshold vector autoregression model was used to study the non-linear issue of exchange rate fluctuation in 1376:2-1395:4. According to the results of the research, the exchange rate shocks is associated with a positive response to the inflation rate of non-oil exports goods. Nevertheless, the impact of the shock before and after the 0.8% seasonal inflation is different. So that if inflation of exported goods exceeds the threshold, it will have a more positive reaction to the exchange rate shock. This result can be attributed to the dependence of the production process of Exported goods on imported intermediate goods. Accordingly, it cannot be expected that creating international competitiveness of non-oil exports with currency depreciation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate pass-through
  • Export Price Index
  • Threshold Vector autoregression