نویسنده = محمد طاهر احمدی شادمهری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 119-148

ابوالفضل نوفرستی؛ محمد جواد رزمی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد نوفرستی


2. بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته

دوره 5، شماره 17-18، بهار و تابستان 1393، صفحه 111-134

سید علی رضوی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری