دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تابستان 1398 
2. ریسک‌گریزی و ادوار تجاری در اقتصاد ایران

صفحه 21-46

مهدی امینی راد؛ نادر مهرگان؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ داود جعفری سرشت


5. برآورد ارزش اقتصادی کار خانگی با استفاده از رهیافت استون‌گری و روش ارزش افزوده

صفحه 105-130

حمیده ترابی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ محمد صادق علی پور؛ فرهاد خداداد کاشی


8. تأثیر کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید

صفحه 185-204

ابوالفضل شاه ابادی؛ حمید کردبچه؛ پروانه حاجی عزیزی