نویسنده = فرهاد دژپسند
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 75-101

فرهاد دژپسند؛ عباس عرب مازار؛ شاپور سیفی


3. اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-115

حسن گلمرادی؛ عباس عرب مازار؛ فرهاد دژپسند


4. بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 131-150

محمدعلی کفایی؛ فرهاد دژپسند؛ سیاوش گلزاریان پور