نویسنده = عباس امینی فرد
تعداد مقالات: 1
1. ساز و کار اثرگذاری سیاست‌های پولی در چارچوب نظریه ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-34

امیر محسن خزیمه؛ عباس امینی فرد؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی