کلیدواژه‌ها = الگوی تصحیح خطا
تعداد مقالات: 5
2. تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی

دوره 5، شماره 17-18، بهار و تابستان 1393، صفحه 135-167

رسام مشرفی؛ زهرا جباری


3. بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی

دوره 5، شماره 17-18، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-74

محمد نوفرستی