کلیدواژه‌ها = تورم
تعداد مقالات: 6
2. اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-115

حسن گلمرادی؛ عباس عرب مازار؛ فرهاد دژپسند


3. اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-90

محمد نوفرستی؛ محمدرضا بازاری اردستانی


4. برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطة آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 109-128

سید عزیز آرمن؛ معصوم میرابی‌زاده


5. بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 131-160

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ مهدی احراری؛ مهدی نوری


6. بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 23-39

حسین صمصامی؛ سعید توتونچی ملکی