نویسنده = آزاد خانزادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات سرریز صنعتی شدن بر بیکاری در استان‌های ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 187-209

علی فلاحتی؛ آزاد خانزادی؛ کژال یاسمی


2. بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 89-115

آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان؛ سارا مرادی


3. بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 129-149

آزاد خانزادی؛ شهرام فتاحی؛ سارا مرادی