نویسنده = شهرام فتاحی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 49-70

شهرام فتاحی؛ جمال فتح اللهی؛ الناز عسگری


2. بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 129-149

آزاد خانزادی؛ شهرام فتاحی؛ سارا مرادی