بررسی تأثیر بهره‌وری، سیاست‌های مالی و پولی بر رفاه اجتماعی در شرایط تعهدی و مبتنی بر مسأله رمزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهین‌شهر، شاهین‌شهر، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

سیاستگذاری اقتصادی، به مجموعه اقدامات و دخالت های دولت در اقتصاد به منظور تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی معین، با استفاده از ابزارهای تحت مهار خود در چارچوب امکانات و محدودیت‌ها اطلاق می شود. هدف اساسی از سیاستگذاری های دولت، عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر سیاست‌های مالی و پولی وتغییرات نرخ بهره‌وری بر میزان رفاه اجتماعی در شرایط تعهدی با استفاده مسأله رمزی است، لذا با استفاده از مسأله رمزی متغیرهای مصرف بخش خصوصیو اوقات فراغت استخراج ودر قالب سه سناریو برای شرایط تعهدی و بدون تعهد در بازده زمانی 95-1350 کالیبراسیون وبانرم افزار متلب شبیه‌سازی  شده است. نتایج حاکی از این امر است که؛ بالاترین رشد مصرف و رفاه ناشی از رشد بهره‌وری بوده و تغییرات سیاست مالی وپولی تأثیرات کاهنده بر مصرف و رفاه دارد. درنتیجه، با وجود شرایط تعهدی در اقتصاد ایران ومسأله حاد بیکاری، دولت باید در تعیین سیاست مالی وپولی، با نگاه واقع بینانه برای افزایش رفاه اجتماعی در برنامه‌های اقتصادی کشور توجه خاص به اشتغال گروه‌های پایین درآمدی داشته و اقشار جامعه را از حالت کمک گیرنده صرف به افراد مسئول و متعهد تبدیل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Productivity, Fiscal and Monetary Policies on Social Welfare in Terms of Commitment: Based on Ramsey Problem

نویسندگان [English]

  • Maryam Emamimibodi 1
  • Majid Sameti 2
  • Hossien Sharifi Ranani 3
1 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Shahinshar Branch, Shahinshar, Iran
2 Professor of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

Economic policy making refers to the set of government actions and interventions in the economy to achieve economic and social goals, using the tools under its control within the frame of facilities and constraints. The main purpose of government policy is moving from existing condition and reaching to the optimal condition. The main purpose of this paper is to measure the effect of fiscal and monetary policies and changes in productivity on the level on social welfare in terms of commitment Based on Ramsey problem. Therefore, using the Ramsey problem, the variables of private sector consumption and leisure are extracted, calibrated, and is simulated in the form of three scenarios for commitment and non-commitment conditions for the period of 1971-2016. The results show that; The highest growth in consumption and welfare is due to the growth of productivity and changes in fiscal and monetary policy have a reducing effect on consumption and welfare. As a result, despite the commitment conditions in the Iranian economy and the acute unemployment problem, the government should pay special attention to the employment of low-income groups in determining fiscal and monetary policy, with a view to increase social welfare in the country's economic programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal and Monetary Policy
  • Productivity
  • Commitment Conditions
  • Social Welfare
  • Ramsey Problem
- Abdi, M. & Askari Azad, H. (2008). Application of Capital Gains Tax in Reforming the Demand Structure and Adjusting Housing Price Fluctuations. Economic Journal Monthly Review of Economic Issues and Policies, 82 and 81, 41-47 (In Persian).
- Abraham, A. & Carceles-poveda, E. (2009). Endogenous trading constraints with incomplete asset markets. Journal of economic Theory, 145(1), 974-1004.
- Aguiar, M. & Amador, M. (2011a). Fiscal policy in debt constrained economies. Working Paper 17457. NBER.
- Alvarez, F. & Jermann, U. (2000). Quontitative Asset pricing implications of endogenous solvency constraints. econometrica banner, 68(4), 775-797.
- Ashrafi, Y., Salimifar, M., Adeli, M.H. & Tavaklian, H. (2015). Study of the effect of government spending on welfare in Iran: the application of random dynamic equilibrium models. Quarterly Journal of Economic Research and Policy, 85(2),82-33 (In Persian).
- Aiyagari, S.,  Marcet, A., Sargent, T. &  Seppala, J. (2002). Optimal Taxation without State-Contingent Debt.Journal of Political Economy. 110(6), 1220-1254.
- Bauducco, S. & Caprioli, F. (2014). Optimal fiscal policy in a small open economy with limited commitment. Journal of International Economics, 93, 302–315.
- Benigno,G., Huigang, CH., Christopher otrok, A., & Ericr, Y. (2019). optimal policy for macro-financial stability. Federal Reserve Bank of New York, staff Report.
- Chamley, CH. (1986). Optimal Taxation of Capital Income in General Equilibrium with Infinite Lives. Journal of Econometrica, 54(3), 607-622
- Emami Meybodi, M. (2020). optimal Fiscal Policies in a Small Open Economy with Limited Commitment: A Case Study in Iran. PhD Thesis in International Economics. Islamic Azad University. Isfahan Branch (Khorasgan) (In Persian).
- Fitzpatrick, T. (2004). What is the theory of social welfare (politics)? Translated by Ho. Homayounpour, Gam No Publications, Tehran, second edition (In Persian).
- Gali, J. (2007). Monetary policy Inflation and the Business cycle. Princeton university press.
- Hodrick, R.J. & Prescott, E.C. (1998). Postwar U.S Business Cycle: An Empirical Investigation. Journal of Money, 29(1),1-16.
- Judd, K. (1985). Redistributive taxation in a simple perfect foresight model. Journal of Public Economics, 28(1), 59-83.
- Kafaei, S.M.A. & Mehdizadeh, A. (2013). The effect of rising commodity prices on household social welfare. Quarterly Journal of Economics and Modeling, 15,14(4),75-96 (In Persian).
- Ljungvist, L. & Sargent, T. (2004). Recursive Macroeconomic Theory. 2th edition, text book, the MIT press.
Lucas, R. &  Stokey, N. (1983). Optimal fiscal and monetary policy in an economy without capital. Journal of Monetary Economics, 12(1), 55-93.
- Marcet, A. & Marimon, R. (1992). Communication, Commitment and Growth. Journal of Economic Theory, 58(2), 219-249.
- Marimon, R., Messner, M. & Pavoni, N. (2011). Solving Recursive Contracts with Non-unique Solutions. mimeo, European University Institute.
- Marzban, H., Dehghan Shabani, Z., Rostamzadeh, P. & Izadi, H. (2016). Calculating Welfare with Different Fiscal Policy Scenarios in the Framework of Optimal Monetary and Financial Policy Model. Quarterly Journal of Economic Modeling, 10(4), 25-51 (In Persian).
- Pajhvyan, J. (2011). Public Finance and Government Policy Determination. Payame Noor Publications (In Persian).
- Shahiki Tash, M.N., Molaei, S. & Shivaei, E. (2013). Cardinal Welfare Assessment and Evaluation of the Effect of Macro Variables on Welfare Changes in Iran Based on Fuzzy Regression. Quarterly Journal of Economic Research and Policy, 21(4), 165-182 (In Persian).
- Shahmoradi, A. & Ebrahimi, I. (2010). Assessing the effects of monetary policy on the Iranian economy in the form of a stochastic New Keynesian dynamic model. Money and Economics Quarterly, 3(1), 31-56 (In Persian).