داوران

تمامی داوران این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود هستند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

لیست داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت/سازمان

حجت

ایزدخواستی

استادیار

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

مجید

افشاری راد

دانشیار

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

ایمان

باستانی فر

استادیار

گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

مجتبی

بهمنی

استادیار

گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدحسین

پورکاظمی

دانشیار

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

مرتضی

تهامی پور زرندی

استادیار

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

امیر

جباری

استادیار

گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان

آزاد

خانزادی

استادیار

گروه اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه

یدالله

دادگر

استاد

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

حسن

درگاهی

دانشیار

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

حسن

دلیری

استادیار

گروه اقتصاد، دانشگاه گلستان

نجمه

ساجدیان فرد

استادیار

بخش اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت، علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

ابوالفضل

شاه آبادی

استاد

گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

بهروز

شاهمرادی

استادیار

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

محمد

صیادی

استادیار

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

زین العابدین

صادقی

دانشیار

گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

علی اکبر

عرب مازار

استاد

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

عباس

عرب مازار

دانشیار

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

محمدعلی

فیض پور

دانشیار

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

فاضل

مریدی

استادیار

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

رسام

مشرفی

استادیار

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

ابوالقاسم

مهدوی

دانشیار

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

محسن

مهرآرا

استاد

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

زریر

نگین تاجی

استادیار

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

محمد

نوفرستی

دانشیار

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

مهدی

هادیان

استادیار

پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ج.ا. ایران

ویدا

ورهرامی

دانشیار

دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

مهدی

یزدانی

استادیار

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی