اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس عرب مازار

اقتصاد سنجی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=300045
ab_arabmazarsbu.ac.ir
021-29902985

سردبیر

دکتر علی اکبر عرب مازار

سیستم های اقتصادی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375372
a-arabmazarsbu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر مهدی یزدانی

اقتصاد بین الملل، اقتصادسنجی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=392557
ma_yazdanisbu.ac.ir
O-1656-2017

کارشناس نشریه

مسعود عزیزالهی

کارشناس مجلات دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

ecojsbu.ac.ir

هیات دبیران

دکتر مهدی پدرام

اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه تهران

staff.alzahra.ac.ir/m-pedram/
mehdipedramalzahra.ac.ir

دکتر پرویز داودی

اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375688
p_davoodisbu.ac.ir

دکتر حسن درگاهی

اقتصاد عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

www.hassan-dargahi.com
h-dargahisbu.ac.ir
02129902977

دکتر عباس عرب مازار

اقتصاد سنجی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=300045
ab_arabmazarsbu.ac.ir

دکتر علی اکبر عرب مازار

اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375372
a-arabmazarsbu.ac.ir
02129902957

دکتر سید کمیل طیبی

اقتصادبن الملل، اقتصادسنجی دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/~sk.tayebi
sk.tayebiase.ui.ac.ir

دکتر ابوالقاسم مهدوی

اقتصادبین الملل، توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mahdavi
mahdaviut.ac.ir

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.mh-mahdavi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
mh-mahdavium.ac.ir

دکتر محسن مهرآرا

اقتصاد سنجی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mmehrara
mmehraraut.ac.ir

دکتر محمد نوفرستی

اقتصاد سنجی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375011
m-noferestisbu.ac.ir