فرایند پذیرش مقالات

مقاله‎های تالیفی، تحقیقی و مروری توسط دو تن از داوران که به‌وسیله هیأت تحریریه مشخص می‎شوند، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورت تعارض نظرات داوران، مقاله توسط داور سوم ارزیابی می شود. پذیرش نهایی مقاله منوط به‌موافقت قطعی هیأت تحریریه است. 

به طور کلی کل فرآیند پذیرش مقالات به صورت زیر قابل بیان است: