بررسی آثار شوک‌ ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

همه‌گیری و شیوع سریع ویروس کرونا اثرات منفی بزرگی بر اقتصاد جهانی داشته که در این مقاله شوک منفی آن بر اقتصاد ایران و چند کشور منتخب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بدین منظور از الگو خودرگرسیون برداری جهانی و داده‏های سال‌های 2019-1990 میلادی بصورت فصلی برای 34 کشور استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد شوک منفی تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید چین را بلافاصله 7/0 درصد کاهش می‌دهد و تا سه سال پایدار است. شوک جهانی باعث کاهش رشد اقتصادی  کشورهای هند، اروپا و آمریکا به ترتیب معادل  18/0، 5/0 و 2/0 شده است. شوک منفی بر بازارهای سهام فقط بر بازار سرمایه ایران تأثیر نداشته و باعث ریزش بازار سرمایه در کشورهای منتخب شده است. شوک ویروس کرونا فقط از طریق کاهش تولید ناخالص داخلی بر اقتصاد ایران اثرگذار است اما با توجه به اینکه شوک بر تولید است، اثر آن ماندگار و تأثیر آن بیشتر است و در مرحله اول باعث کاهش 9/1 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Shock Caused by Covid-19 Virus on the Iran's Economy: A GVAR Approach

نویسندگان [English]

  • Emadodin Sakhaei 1
  • Morteza Khorsandi 2
  • Teymour Mohammadi 2
  • Hamidreza Arbab 2
1 Ph.D Candidate in Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The corona-virus epidemic and its rapid spread have had major negative effects on the global economy. This article examines its negative shock on the economy of Iran and several selected countries. For this purpose, the Global Vector Auto-regressive model (GVAR) and seasonal data for the years 1990-2019 for 34 countries have been used. The results show that the negative shock of global GDP immediately reduces China's production by 0.7% and is stable for three years. The global shock has slowed economic growth in India, Europe, and the United States by 0.18, 0.5 and 0.2, respectively. Although negative shock to stock markets has not affected the Iranian capital market but has caused the collapse of the capital market in selected countries. Corona virus affects Iran’s economy only by reducing GDP, but since it is a shock to production, its effect is more lasting, and in the first stage, it reduces GDP by 1.9%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona Virus
  • Iran Economy
  • Economic Shock
  • GVAR
- Arabmzar, A., & Golmoradi, H. (2010). An Investigation of Structural Shocks on Macroeconomic Fluctuations in Iran. Journal of Economics and Modeling, 1(1), 41-80 (in Persian).
- Artis, M.J., Osborn D., & Perez P.J. (2004). The international business cycle in a changing world: volatility and the propagation of shocks in the G7. CEPR Working Paper. No 4652.
- Bussière, M., Chudik, A., & Sestieri, G. (2009). Modelling global trade flows: results from a GVAR model. European central bank working paper. No 1087.
- Çakır, M. Y., & Kabundi, A. (2013). Trade shocks from BRIC to South Africa: A global VAR analysis. Economic modelling, 32, 190-202
- Cesa-Bianchi, A., Pesaran, M. H., Rebucci, A., Xu, T., & Chang, R. (2012). China's Emergence in the World Economy and Business Cycles in Latin America [with Comment]. Economía, 12(2), 1-75.
- Cecchetti, S.G., Flores-Lagunes, A., & Krause, S. (2005). Assessing the sources of changes in the volatility of real growth: RBA annual conference volume, in The Changing Nature of the Business Cycle, Kent C, Norman, D. (eds). Reserve Bank of Australia: Sydney, 115–138.
- Chudik, A., & Fratzscher, M. (2011). Identifying the global transmission of the 2007–2009 financial crisis in a GVAR model. European Economic Review, 55(3), 325-339.
- Dees, S., Holly, S., Pesaran, M.H., & Smith, L. V. (2007). Long run macroeconomic relations in the global economy. EconomicsThe Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 1(5), 1-29.
- Dees, S., Mauro, F. D., Pesaran, M.H., & Smith, L. V. (2007). Exploring the international linkages of the euro area: a global VAR analysis. Journal of applied econometrics, 22(1), 1-38.
- Di Mauro, F., & Pesaran, M.H. (2013). The GVAR handbook: Structure and applications of a macro model of the global economy for policy analysis. Oxford University Press. Oxford.
- Garratt, A., Lee, K., & Shields, K. (2016). Forecasting global recessions in a GVAR model of actual and expected output. International Journal of Forecasting, 32(2), 374-390.
Ghorbanzad, J., Saadat, R., Mohammadi, T. & Abounouri E. (2020). The Response of Iran's Macroeconomic Variables to the US Government Spending Shock: GVAR Approach. Journal of Financial Economics,14(50), 91-114  (in Persian).
Hajebi, E., Razmi, S.M.J., Adeli, M.H.M. & Mohamadi, T. (2019) Effect of U.S. Monetary policy shock on GDP of oil-exporting countries: A GVAR Approach. Journal of Econometric Modelling, 4(4), 59-84 (in Persian).
- Krugman, P., & Lawrence, R. (1993). Trade, jobs, and wages. National Bureau of Economic Research, No w4478.
- Mohaddes, K., & Pesaran, M.H. (2016). Country-specific oil supply shocks and the global economy: A counterfactual analysis. Energy Economics, 59, 382-399
- Nyblom, J. (1989). Testing for the Constancy of Parameters Over Time. Journal of the American Statistical Association, 84, 223-230.
- Osorio, C., & Unsal, D. F. (2013). Inflation dynamics in Asia: Causes, changes, and spillovers from China. Journal of Asian Economics, 24, 26-40.
- Park, H.J. & W.A. Fuller (1995). Alternative Estimators and Unit Root Tests for the Autoregressive Process. Journal of Time Series Analysis, 16, 415-429.
- Pesaran, M.H., Schuermann, T. & Weiner, S.M. (2004), ‘Modeling Regional Interdependencies Using a Global Error- Correcting Macroeconometric Model. Journal of Business and Economic
Statistics
, 22, 129-162.
- Stock, J.H. & Watson, M.W.  (1996). Evidence on Structural Instability in Macroeconomic Time Series Relations. Journal of Business and Economic Statistics, 14, 11-30.
- Vargas, M., & Hess, D. (2019). The Caribbean and its Linkages with the World: A GVAR Model Approach. IMF Working Papers, No 256.