انحراف نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه: کاربرد رگرسیون انتقال ملایم داده‌های ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

از آنجا که اولین گام در کنترل انحراف نرخ ارز حقیقی شناخت صحیح مقادیر تعادلی آن است، در پژوهش حاضر اثر برخی از متغیرهای بنیادی بر نرخ ارز حقیقی در چارچوب یک الگوی غیرخطی و با استفاده از داده‌های 120 کشور درحال‌توسعه مربوط به دوره زمانی 2019-2000 مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، الگوی تصریح شده نرخ ارز حقیقی شامل متغیرهای توضیحی مانند بهره‌وری، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید، نسبت مخارج دولت به تولید، بازبودن تجاری، رابطه مبادله و خالص دارایی‌های خارجی بوده است، که به روش الگوی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های ترکیبی برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که تمامی این متغیرها اثرات معناداری بر نرخ ارز داشته است. همچنین نتایج نشان‌دهنده وجود انواع مختلف انحراف نرخ ارز (ارزش‌گذاری بیشتر یا کمتر از حد) در تمامی کشورها و تقریباً در همه سال‌های مورد بررسی بود. در بین کشورهای مورد بررسی، ایران نوسان‌های زیادی را در بازار ارز خود تجربه کرده است، به طوری که شاهد نوسان‌های گسترده در نرخ ارز حقیقی تا سال 2002 بود و پس از آن تا حدودی از میزان انحراف از مقدار تعادلی کاسته شد. دلیل این انحراف مبتنی بر هر دو پدیده ارزش‌گذاری بیش از حد و کمتر از حد پول داخلی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Real Exchange Rate Misalignment in Developing Economies: An Application of Panel Smooth Transition Regression

نویسندگان [English]

  • Seyed Hasan Malekhosseini 1
  • Seyed Komail Tayebi 2
  • Monireh Rafat 3
1 PhD Candidate in Economics, Faculty of Administrative Sienese and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Professor of Economics, Faculty of Administrative Sienese and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor of Economics, Faculty of Administrative Sienese and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Real exchange rate misalignment from its equilibrium level can have negative effect on economies worldwide, especially on developing countries. For this reason, it is important to economic policymakers to make attempts in order to control for any misalignment. As detection of the real exchange rate is a first step to control for its misalignments, this study has explored the effects of the main determinants on real exchange rate within a framework of a non-linear model using data of 120 developing countries over the period 2000-2019. The model, which was specified as a panel smooth transition regression, contained a set of explanatory variables such as productivity index, the ratio of investment to GDP, the ratio of government spending to GDP, trade openness, term of trade and net foreign assets. The empirical results indicated that changes in all aforementioned explanatory variables affected significantly the countries` exchange rates. In addition, the results revealed that existence of various types of exchange rate misalignments, like over/under- valuation of exchange rate, in most countries during the period, even those the intensity of misalignments were different in the countries under consideration. Among them, Iran experienced the vast fluctuations in the real exchange rate by 2002, while the less deviation from the equilibrium rate happened in the rest of the period. The reason for such misalignment has been typically based on the overvaluation and undervaluation of the domestic currency. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Misalignment
  • Developing Countries
  • Iran
  • Panel Smooth Transition Regression
- Afshari, Z., & Siavoshizangiani, M. (2020). Real Exchange Rate Misalignment and Non-oil Export Diversification in Iran. Economic Development Policy, 7(2), 9-33 (In Persian).
- Ambaw, T., & Sim, N. (2021). Real exchange rate misalignment and civil conflict: Evidence from sub-Saharan Africa. Oxford Economic Papers, 73(1), 178-199.
- Askari, M., & Tofighi, H. (2009). Identifying factors affecting the exchange rate misalignment and its impact on economic growth in Iran. Journal of Economic Research, 2(33), 223-246 (In Persian).
- Azizi, Z., & Hadian, E. (2012). Estimation of real exchange rate misalignments from equilibrium values in Iran using smooth transition regression. Planning and Budgeting, 17(1), 7-2736 (In Persian).
- Baak, S.J. (2012). Measuring Misalignments in the Korean Exchange Rate. Japan and the Word Economy, 24(4), 227-234.
- Baltagi, B. (2005). Econometric analysis of panel data. Wiley. Com
- Banerjee, K., & Goyal, A. (2021). Behavioural Equilibrium Real Exchange Rates and Misalignments: Evidence from Large Emerging Markets. Economic Analysis and Policy, 70, 414-436.
- Bereau B., A. Lopez & Mignon, V. (2008). Nonlinear Adjustment of the Real Exchange Rate towards its Equilibrium Value: A Panel Smooth Transition Error Correction Modelling. Working Papers 23. CEPII Research Center.
- Chen, Sh., & Chou, Y. (2015). Revisiting the Relationship between Exchange Rates and Fundamentals. Journal of Macroeconomics, 46, 1–22.
- Colletaz, G., & Hurlin, C. (2006). Threshold Effects of the Public Capital Productivity: An International Panel Smooth Transition Approach, Working Paper, 1/2006, LEO, Université d'Orléans, 1-39.
- Coudert, V., Couharde, C., & Mignon, V. (2015). On the impact of volatility on the real exchange rate – terms of trade nexus: Revisiting commodity currencies. Journal of International Money and Finance, 58, 110-127.
- Couharde, C., Coulibaly, I., & Damette, O. (2012). La dynamique d'ajustement des taux de change réels dans la zone franc CFA. Revue Economique, 63 (3), 545–555.
- Coulibaly, I., & Gnimassoun, B. (2013). Optimality of a Monetary Union: New Evidence from Exchange Rate Misalignments in West Africa. Economic Modeling, 32, 463–482.
- Dargahi, H., & Gachloo, J. (2001). Investigating the short-term and long-term behavior of the real exchange rate in the Iranian economy. Journal of Commerce, 21, 21-60 (In Persian).
- Debowicz, D. & Wajiha S. (2014). Exchange Rate
Misalignment in Pakistan and its General Equilibrium Distributional
Implications, International Food Research Institute.
- Doroudian, M. (2002). Real Exchange Rate in Turkey, IMF Working Paper, NO.52.
- Dubas, J. M. (2009). The Importance of the Exchange Rate Regime in Limiting Misalignment. World Development, 37(10), 1612–1622.
- Edwards, S. (1988). Real and Monetary Determinants of Real Exchange Rate Behavior: Theory and Evidence from Developing Countries. Journal of Development Economics, 29, 311-341.
- Edwards, S. (1989). Exchange Rate Misalignment in Developing Countries. The World Bank Research Observer, 4(1), 3-21.
- Egert, B. & Revil, A. L. (2003). Estimating the Fundamental Equilibrium Exchange Rate of Central and Eastern European Countries the EMU Enlargement Perspective. CEPII Working Paper, 05.
- Fok, D., van Dijk, D. & Franses, P. (2004). A Multi-Level Panel STAR Model for US Manufacturing Sectors. Working Paper, University of Rotterdam.
- Fouquau J., Hurlin C.ET., & Rabaud I. (2008), The Feldstein-Horioka Puzzle: A Panel Smooth Transition Regression Approach. Economic Modelling, 25(2), 284-299.
- Ghura, D. & Grennes, T.J. (1993). the Real Exchange Rate and Macroeconomic Performance in Sub-Saharan Africa. Journal of Development Economics, 42, 155-174.
- Gonzalez, A., Terasvirta, T. & Van Dijk, D. (2005). Panel Smooth Transition Regression Models. SEE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, 604: 1-33.
- Hallafi, H., Eghbali, A., & Gaskari, R. (2004). Real exchange rate misalignment and economic growth in the Iranian economy. Economic Research Journal, 14, 167-188 (In Persian).
- Heriqbaldi, U., Widodo. W, & Ekowati, D. (2020). Real Exchange Rate Misalignment and Currency Crises. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 56 (3), 345-362.
- Holtemöller, O., & Mallick, S. (2012). Exchange Rate Regime, Real Misalignment and Currency Crises. Economic Modeling, 34, 5–14.
- Ibrahim, W. (2016). Real exchange rate misalignment and economic growth in Nigeria (1960-2011). Journal of Applied Statistics, 07(1), 93-110.
- Izadi, H., & Izadi, M. (2011). Using the Black Market Premium criterion to examine exchange rate changes on the value added of the industrial sector. Quarterly Journal of Economical Modeling, 5(3), 67-80 (In Persian).
- Jafarisamimi, A., Ghobadi, N. (2016). Evaluation of Real Exchange Rate Misalignment Based on a Behavioral Approach. The Journal of Economic Policy, 8(15), 55-76 (In Persian).
- Karimi, M., Ghaderi, S., & Seifoori, J. (2019). Asymmetric Effects of Real Exchange Rate Changes on the Trade between Iran and China. Economics and Modelling, 10(3), 29-59 (In Persian).
- Kemme, D. M., & Roy, S. (2006). Real Exchange Rate to Crisis? Economic Systems, 30, 207- 230.
- Kiptui, Moses C. & Ndirangu, Lydia (2015). Determinants of Equilibrium Real Exchange Rate and its Misalignment in Kenya: A Behavioral Equilibrium Exchange Rate Approach, MPRA Paper, 70542, 1-15.
- Kreko, J., & Oblath, G. (2020). Economic growth and real exchange rate misalignments in the European Union. Acta Oeconomica, 70 (3), 297–332.
- Lawrence, E. H. & Montiel, P.J. (2001). Exchange Rate Misalignment Concepts and Measurement for Developing Countries, A World Bank Research Publication, Oxford University Press.
- Lee, J., Milesi-Ferretti, G., Ostry, J., Prati, A., & Ricci, L. (2008). Exchange Rate Assessments: CGER methodologies. IMF Occasional Paper, 261, retrieved from ttps://www.imf.org/external/nft/op/261.pdf
- MacDonald, R. (1997). What Determine Real Exchange Rates? The Long and Short of It. IMF Working Paper, 21, retrieved from http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9721.pdf.
- Mehrara, M. (2006). Estimating the real equilibrium exchange rate in the Iranian economy. Journal of Economic Research, 21, 167-208 (In Persian).
- Montiel, P. (1999). Determinants of the Long-Run Equilibrium Real Exchange Rate: An Analytical Model. Hinkle, L., Montiel, P. (Eds.), Exchange Rate Misalignment: Concepts and Measurement for Developing Countries. Oxford: Oxford University Press.
- Mozayani. A.H., & Ghorbani, S. (2015). Investigating the nominal exchange rate imbalance in the Iranian economy. Majlis & Rahbord, 22(82), 199-233 (In Persian).
- Mozayani. A.H., & Ghorbani, S. (2019). Study of Trend and Nature of Real Exchange Rate Deviation in Iran Economy. Journal of Economic Research, 54(1), 173-207 (In Persian).
- Mozayani. A.H., & Parvizi, S. (2016). Exchange Rate Misalignment in Oil Exporting Countries (OPEC): Focusing on Iran. Iran. Econ. Rev. 20(2), 261-276.
- Mutodi, K., Maziriri, E. T, & Chuchu, T. (2021). Real Exchange Rate Misalignment and Economic Growth Nexus: Evidence from Southern African Countries. KINERJA, 25(2), 217-233.
- Pesaran, M.H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section
Dependence in Panels. CESifo Working Paper 1229, IZA Discussion
Paper 1240. [970].
- Qin, D., He, X. & Liu, Y. (2010). Exchange rate misalignments: Historical experience of Japan, Germany, Singapore and Taiwan compared to China today. Working Paper, no, 667.
- Salto, M., & Turrini, A. (2010). Comparing Alternative Methodologies for Real Exchange Rate Assessment. European Economy Economic Papers 427, European Commission. https://data.europa.eu/doi/10.2765/44608.
- Schröder, M. (2013). Should Developing Countries Undervalue their Currencies? Journal of Development Economics, 105, 140–151.
- Terra, C., & Valladares, F. (2010). Real Exchange Rate Misalignments. International Review of Economics and Finance, 19, 119–144.
- Sabbagh Kermani, A., & Shaghaghi Shahri, S. (2015). Factors Affecting the Real Exchange Rate in Iran (Vector Auto regression Approach). Journal of Economic Research, 16, 101-132 (In Persian).
- Shahbazi, K., & Saeedpoor, L. (2013). The effect of financial development thresholds on economic growth in the G8 countries. Economic growth and development research, 3(12), 21-38 (In Persian).
- Sharifazadeh, M., & Haghighat, A. (2005). Factors affecting the exchange rate in Iran. Economic and Management, 66, 31-43 (In Persian).
- Sunday, N. E., Stephen, O. U. & Babatunde, S. O. (2017). Exchange rate misalignment under different exchange rate regimes in Nigeria, CBN. Journal of Applied Statistics, 8(1), 1-21.
- Tahmasebi, B., Jafarisamimi, A., & Amiri, H. (2012). The effect of budget deficit on the real exchange rate in the Iranian economy. Journal of Audit Science, 12(49), 1-22 (In Persian).
- Tehranchian, A., & Balunejad, R. (2015). Test the stability of the real exchange rate misalignment in Iran. Applied Theories of Economics, 2(4), 1-22 (In Persian).
- Thandinkosi, N. (2010). Implications of real exchange rate misalignment in developing countries. MPRA Paper, NO, 32710.
- Obadan, M. I., (2006). Overview of exchange rate management in Nigeria from 1986 to date, in the dynamics of exchange rate in Nigeria. CBN Bullion, 30(3), 1-15.
- Udah, E., & Ite, F. (2016). Real Exchange Rate Misalignment and Economic Performance in Nigeria. Global Journal of Social Sciences, 15, 13-25.
- Westerlund J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford
Bulletin of Economics and Statistics
, 69: 709–748.
- Willet, T. (1986). Exchange Rate Volatility, International Trade, and Resource Allocation. Journal of International Money and Finance, 5(1), 101-12.